مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه (Portulaca oleracea L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده و مقدار مواد آلی و معدنی برگ و ریشه خرفه
(Portulaca oleracea L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه سطح شوری (6/0، 11 و 22 دسی زیمنس بر متر) و دو سطح سیلیسیم (صفر و یک میلی مولار سیلیکات سدیم) با سه تکرار در محیط شن درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری زیست توده برگ و ریشه، درصد مواد آلی و پتاسیم در اندام های رویشی کاهش یافت، در حالی که درصد خاکستر و درصد سدیم افزایش معنی داری یافت. کاربرد سیلیسیم تاثیر مثبتی بر تحمل گیاه به شوری داشت و سبب کاهش تجمع سدیم و افزایش درصد پتاسیم در برگ ها گردید. در نتیجه این گیاه تا حد زیادی به شوری های متوسط مقاومت داشته و می تواند تولید قابل توجهی در شرایط تنش شوری داشته باشد.

واژه های کلیدی: مواد آلی برگ، سیلیکون، محتوی کاتیون برگ، محتوی کاتیون ریشه

عنوان مقاله [English]

Effects of Salinity and Silicon Application on Biomass Accumulation, Sodium and Potassium Content of Leaves and Roots of Purslane (Portulaca oleracea L.)

نویسندگان [English]

  • Z. Rahimi
  • M. Kafi
College of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effects of salinity and silicon application on biomass of leaves and root of purslane (Portulaca oleracea L.), a greenhouse experiment was conducted at Research Greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad using completely randomized desgin with three replications. Employed two factors consisted of three levels of salinity using NaCl (0.6, 11, 22 dS/m) and two levels of silicon (0.0 and 1.0 mM sodium silicate). Leaves and root biomass and percentage of organic matter, K content and K/Na content in leaves significantly decreased with increasing salinity, while percentage of ash matter, Na content significantly increased with increasing salinity. Application of silicon imposed a positive effect on preventig high accumulation of Na and increased K content in leaves. Based on these results, purslane can be considered as a relatively salt tolerant plant that can produce considerable biomass under salinity conditions.

Keywords: Leaf organic compounds, Silicon, Leaf Cation Content, Root Cation Content

CAPTCHA Image