بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه ریودژانیرو- برزیل

4 دانشگاه تهران/گروه مهندسی علوم خاک-بخش بیوتکنولوژی خاک

چکیده

چکیده
مطالعات انجام شده روی زهکشهای نخیلات آبادان نشان داد که کربنات کلسیم ترکیب شیمیایی غالب رسوب یافته در بافت پوشش‌های مصنوعی زهکشی بود. به منظور بررسی چگونگی رسوب کربنات کلسیم در شرایط مختلف اعم از شیمیایی، بیوشیمیایی، هوازی و بی‌هوازی، مطالعه‌ای آزمایشگاهی با استفاده از ارلن مایر روی سه نمونه مختلف ژئوتکستایل شامل دو نمونه بافته و یک نبافته انجام شد. نتایج نشان داد که فعالیت میکروارگانیسم‌ها در حالت هوازی موجب افزایش بی‌کربنات و در نتیجه قلیائیت محیط می‌گردد. با افزایش میزان بی‌کربنات و pH محیط، رسوب‌گذاری کربنات کلسیم تشدید می‌شود. نتایج همچنین نشان داد که در اثر فعالیت میکروارگانیسم‌ها در محیط‌های هوازی، بیش از 90 درصد کلسیم موجود در محیط رسوب می‌کند. در حالی‌ که در شرایط هوازی شیمیایی(بدون حضور میکروارگانیسم‌ها) در حدود 30 درصد کلسیم موجود در محیط رسوب‌ نموده است. بنابراین در شرایط بیوشیمیایی و در حضور میکروارگانیسمها، رسوب‌گذاری کربنات کلسیم تشدید می‌گردد. همچنین فعالیت باکتری‌ها در محیط، باعث تشکیل بیوفیلم شده و محیط مناسبی برای رسوب‌گذاری بوجود می‌آورد. تشدید رسوب‌گذاری کربنات کلسیم، موجب تشدید انسداد روز‌نه‌ها و گرفتگی ژئوتکستایل‌ها می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: کربنات کلسیم، ژئوتکستایل، هوازی، بی‌هوازی، شیمیایی، بیوشیمیایی، رسوب‌گذاری

عنوان مقاله [English]

Precipitation of Calcium Carbonate in Geotextile Envelops of Agricultural rains in Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Ghobadi Nia 1
  • H. Rahimi 2
  • E. Flavia 3
  • T. Sohrabi 2
  • A.A. Pourbabaee 4
  • U. Vasconcelos 3
1 Shahrekord University
2 University of Tehran, Karraj , Iran
3 Federal University of Rio de Janeiro, Brazil
4 University of Tehran, Karraj , Iran
چکیده [English]

Abstract
A previous study on agricultural drains in Khuzestan province of Iran has indicated that carbonate calcium is the main component of the deposited salts in drainage envelops. To investigate the process of precipitation of carbonate calcium under different conditions including chemical, bio-chemical, aerobic and an-aerobic, a through laboratory investigation on geotextile drain envelop was conducted. The results of the studies showed that activity of the micro-organisms in aerobic conditions causes an increase in the bicarbonate content and consequently, increase in the pH of the medium. Any increase in pH would intensify the precipitation of carbonate calcium. The results also indicated that due to the activity of micro-organisms, more than 90% of existing calcium would be precipitated. While in a chemical environment, only 30% of existing calcium would precipitate. Thus, in a biochemical environment, micro-organisms would cause more calcium to be deposited. The results also indicated that the activity of the bacteria would cause formation of bio-films which in turn would provide a more suitable environment for precipitation of salts. By intensifying deposition of salts, there is higher potential for clogging of the drainage envelops including geotextile filters.

Keywords: Agricultural Drain, Calcium Carbonate, Drainage Envelope, Geotextile, Aerobic and An-aerobic, biofilm

CAPTCHA Image