بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون‌های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره‌سو

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
تاکنون اغلب مطالعات انجام شده در زمینه رخداد تغییر اقلیم، به صورت گسسته (ایستگاهی) بوده‌اند و از دیدگاه پیوسته (منطقه‌ای) کمتر به موضوع آشکارسازی تغییراقلیم پرداخته شده ‌است. در این مقاله با بهره‌گیری توأم از روش‌های آماری و هیدرولوژیکی، آشکارسازی پدیده تغییراقلیم از دیدگاه پیوسته مورد بررسی قرار گرفته ‌است. حوضه آبریز گرگانرود- قره‌سو محدوده مطالعاتی انتخابی می‌باشد. برای انجام این تحقیق، ابتدا همگنی و روند موجود در آمار 30 ساله بارش، دمای حداقل و دمای حداکثر ایستگاه‌های هواشناسی این حوضه در فواصل سال‌های آبی 57-1356 تا 86-1385 در مقیاس فصلی و سالانه بوسیله آزمون‌های همگنی انحرافات تجمعی و درست نمائی ورسلی و آزمون تعیین روند من- کندال محاسبه شدند. سپس با تعیین محدوده تحت تأثیر هر ایستگاه به کمک روش‌های هیدرولوژیکی و با استفاده از نتایج آزمون روند، نواحی مختلف حوضه از لحاظ وقوع پدیده تغییراقلیم مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد که اولاً: سری‌های زمانی که عدم همگنیشان در سطح اطمینان 99درصد توسط آزمون‌های همگنی تأیید شده‌است، دارای روندهای معنی‌دار (سطح اعتماد حداقل 95درصد) می‌باشند. ثانیاً: به طور شاخص در نواحی شمال‌شرقی حوضه در محل قرارگیری سرچشمه‌های رودخانه گرگانرود، بارش در فصل پاییز و در شرایط سالانه از روند صعودی در سطح اعتماد 90 درصد برخوردار است. همچنین، رخداد تغییراقلیم در اکثر نواحی این حوضه، در قالب وجود روند صعودی در دمای حداقل و حداکثر در فصول تابستان و زمستان (سطح اعتماد حداقل 95 درصد) نمایان می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تغییر اقلیم، بررسی منطقه‌ای، همگنی، روند، گرگانرود- قره‌سو

عنوان مقاله [English]

Regional Assessment of Climate Change Using Statistical Tests:Case Study of Gorganroud-Gharehsou Basin

نویسندگان [English]

  • F. Modaresi 1
  • Sh. Araghinejad 1
  • K. Ebrahimi 1
  • M. Kholghy 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Despite the significance of climate change assessment on regional planning of a basin, most of the previous researches have been focused on the point assessment of this phenomenon. This paper uses statistical tests as well as regional assessment to investigate the impact of climate change on the Gorganroud-Gharehsou basin. In this regard, various tests including Man-Kendall, Cumulating Deviation, and Worsley’s Liklyhood Ratio Test have been applied to recognize the homogeneity and probable trend of seasonal and annual rainfall as well as max and min temperature data in the period of 1977 through 2006. Then, the results were generalized over the basin to result in the regions affected by the climate change impact. The results show that first: Non-homogen time series (sig.99%) have been trends (sig.95%). Second: an increasing trend in Autumn and Anuual rainfall in the north-east of the basin (sig.90%). Furthermore, the climate change is demonstrated in the basin by increasing the minimum and maximum temperature during the summer and winter seasons (sig.95%).

Keywords: Climate Change, Regional assessment, Homogeneity, Trend, Gorganroud-Gharehsou

CAPTCHA Image