بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

چکیده
امروزه محدودیت منابع آب در اکثر نقاط جهان، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، از جمله معضلات بزرگی است که گریبان گیر دولت مردان و سیاست گذاران کشورهای مختلف می باشد. به همین دلیل بسیاری از کشورها به دنبال منابع آب جایگزین برای تامین آب مورد نیاز خود می باشند. استحصال آب از مه و ابرهای قله ای یکی از تکنیک های تامین آب شیرین می باشد. کشورهای زیادی از جمله شیلی، پرو، اکوادور، کانادا، نامیبیا و نپال بر روی استحصال آب از مه سرمایه گذاری کرده اند. اما لازمه سرمایه گذاری موثر، برآورد هزینه به درآمد این روش است که مستلزم کمی کردن همه موارد می باشد. بدست آوردن رابطه ای برای تخمین میزان آب استحصالی یکی از مواردی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است که روابط دینامیکی حاکم بر فیزیک ابر و رطوبت جو بررسی شود. بدین منظور از داده های میدانی موجود که آب را با جمع کننده های مختلف از مه استحصال کرده بودند استفاده شد. با استفاده از دو سوم داده ها و بر مبنای فرضیات ارائه شده بر اساس ویژگی های جمع کننده ها، بعد فرکتال محاسبه گردید. سپس با استفاده از یک سوم باقی مانده داده ها، صحت بعد فرکتال محاسبه شده آزمون شد. نتایج نشان می دهد که در سطح احتمال 95 درصد بعد فرکتال برای رابطه دینامیکی برابر با 54/2 می باشد. نتایج این پژوهش بر مبنای داده های میدانی محدود بدست آمده و نتایجی با دقت و اطمینان بالاتر با استفاده از داده های آزمایشگاهی قابل استحصال می باشد.

واژه های کلیدی: مه، نظریه فرکتال، ابر قله ای، استحصال آب از مه

عنوان مقاله [English]

Dynamical Assessment of Fog Harvesting Based on Fractal Theory

نویسندگان [English]

  • M.S. Ghazanfari Moghadam 1
  • A. Alizadeh 2
  • M. Naseri 2
  • M. Mousavi baygi 3
1 Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor Agro meteorology, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
The limitation of water sources in most places all over the world, especially in arid and semi-arid lands is an important Issue for those who live in these areas. Many governments have dedicated their efforts toward finding new water resources to obtain water. Fog and cap clouds harvesting are one of the candidate methods to produce pure water. Many countries including Chile, Peru, Ecuador, Canada, Namibia and Nepal Have yet invested on fog harvesting. On the other hand, no significant calculation studies have been yet carried out on quantifying fog harvesting. In this work, we examined the Physical and dynamic relationship between cloud physics and atmosphere humidity; factors such as distribution of particle amounts, collection efficiency, water including base cloud and vapour flux were all considered. We also presented a new method to estimate fog harvesting, based on fractal theory and concerning the characteristics of collecting devices. Finally, we successfully evaluated the theories for fractal dimension of particle distribution, using the real data of fog harvesting. The incremental fractal dimension reliability was found to be 83% acceptable.

Keywords: Cap cloud, Fog, Fog harvesting, Fractal theory

CAPTCHA Image