ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در سه سال زراعی 1386 ،1387 و 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای این تحقیق شامل 1-کود بیولوژیک نیتروکسین حاوی باکتری‏های تثبیت‏کننده نیتروژن از جنس Azospirillum/ Azotobacter، کود دلفارد (اختصاصی زعفران حاوی 12% ازت از منبع اوره و نیترات، 8%فسفر، 4% پتاسیم و کلاتهای آهن، روی، منگنز و مس) و شاهد (بدون مصرف کود) 2- تراکم‌های مختلف بنه بر مبنای 4، 6، 8، 10 و 12 تن در هکتار در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر تعداد گل، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک کلاله در سال‌های آزمایش معنی دار بود. اثر تیمارهای کودی بر تعداد بنه، وزن تر و خشک بنه در سال دوم آزمایش نیز معنی دار بود. بیشترین تعداد گل، وزن خشک گل، وزن خشک کلاله و وزن خشک بنه در تیمار کود دلفارد مشاهده شد در حالی که کمترین تعداد گل، وزن خشک گل، وزن خشک کلاله و وزن خشک بنه در سه سال آزمایش مربوط به تیمار نیتروکسین بود. اثر تیمارهای مختلف تراکم بر تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک گل و وزن خشک کلاله در سال دوم و بر تعداد گل و وزن تر گل در سال سوم معنی داری بود. بیشترین میزان وزن خشک کلاله در سال دوم و سوم آزمایش در تراکم 8 تن بنه در هکتار بدست آمد. نتایج اثر متقابل بین کود و تراکم نشان داد که بیشترین وزن خشک گل و کلاله در تراکم 8 تن بنه در هکتار و تیمار کودی دلفارد بدست آمد. برازش منحنی رگرسیون خطی بین تعداد بنه و وزن خشک بنه‌ها بیانگر آن بود که با افزایش تعداد بنه‌های تولیدی در متر مربع، وزن خشک بنه‌ها کاهش یافت.

واژه‌های کلیدی: نیتروکسین، دلفارد، زعفران

عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Biofertilizer, Chemical Fertilizer and Plant Density on Yield and Corm Criteria of Saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • A. Koocheki
  • M. Jahani
  • L. Tabrizi
  • A.A. Mohammadabadi
چکیده [English]

Abstract
In order to investigate the effect of biofertilizer, chemical fertilizer and Plant Density on Yield and Corm Criteria of Saffron, an experiment was conducted as complete randomized block design in a factorial arrangement with three replications under field condition in agricultural college, Ferdowsi university of Mashhad during 3 years of 2007,2008,2009. treatments included Nitroxin biofertilizer ( a mixture of free-living nitrogen-fixing bacteria Azospirilum sp./ Azotobacter sp.), Dalfard fertilizer ( a commercialized saffron fertilizer with 12% N from Urea and nitrate sources, 8% P, 4%K and also Zn, Cu, Mg, Fe, Chelates) and control with five corm density 4, 6, 8, 10 and 12 t ha-1. Results indicated that effect of fertilizer treatment was significant on number of flower , dried and fresh flower weight, dried and fresh stigma weight during experimental year. Effect of fertilizer treatment was significant on number of corm, dried and fresh corm weight during second experimental year. The highest number of flower, dried flower weight, dried stigma weight and dried corm weight was shown in Dalfard and the lowest number of flower, dried flower weight, dried stigma weight and dried corm weight was obtain in Nitroxin. The effect of different densities was significant on number of flower, fresh flower weight, dried flower weight and dried stigma weight during second year. The highest dried stigma weight was obtained in 8 t ha-1 in second and third year. Regression results showed that with increasing the number of corm, dried corm weight was decreased.

Keywords: Nitroxin, Dalfard, Saffron