مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه تاثیر رژیم آبیاری و رقم بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سیب زمینی، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع رژیم آبیاری: تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه ‍(I1)، تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی پس از سبز شدن بوته ها تا قبل از مراحل حساس رشد سیب زمینی از جمله آغازش غده و غده بندی گیاه، (I2) و تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی در طول دوره رشد گیاه (I3) و ارقام مورد استفاده شامل آگریا، آلمرا و سینورا بودند. نتایج آزمایش نشان داد که از نظر عملکرد کل غده و تعداد غده بازار پسند در کلیه رژیم‌های آبیاری رقم آگریا نسبت به سایر ارقام برتری داشت. وزن متوسط غده بازار پسند و درصد نشاسته غده رقم آگریا در مقایسه با دو رقم دیگر بیشتر بود، در حالی که رقم آلمرا بصورت معنی داری درصد ماده خشک غده بیشتری را نسبت به سایر ارقام داشت. همچنین با افزایش حجم آبیاری بکار رفته کلیه صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده بجز وزن مخصوص غده بهبود یافت. در مجموع با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد با کاهش 30 درصد در حجم آبیاری قبل از دوره آغازش غده می‌توان عملکرد نسبتا قابل قبولی را برای رقم آگریا نسبت به سایر ارقام انتظار داشت.

واژه‌های کلیدی: سیب زمینی، رژیم آبیاری، رقم، غده بازارپسند

عنوان مقاله [English]

Study the Effects of Irrigation Regimes on Yield and Some Qualitative Characteristics of Three Cultivars of Potato (Solanum tuberosum L.)

نویسندگان [English]

  • A. Eskandari 1
  • H.R. Khazaie 1
  • A. Nezami 2
  • M. Kafi 1
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effects of irrigation regimes on yield and some qualitative characteristics of three cultivars of potato (Solanum tuberosum L.), an experiment was conducted in 2009 in the research field of the College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. A factorial experiment was arranged in a randomized complete block design with three replications. Experimental factors were three irrigation regimes including: I1: 100% of water requirement of potato in Mashhad, I2: 70% of water requirement of potato in Mashhad applied before tuber initiation and I3: 70% of water requirement in Mashhad applied at all growth period of potato and the used cultivars were Agria, Almera and Sinora. The results indicated that in all irrigation regimes, Agria was better in tuber yield and number of marketable tuber compared to other cultivars and also had the highest amount of mean marketable weight tuber and starch percentage, whereas Almera had the highest significant dry matter compared to other cultivars. Also with increased in irrigation level, all quantitative and qualitative characteristics except tuber specific gravity weight improved. So concerning to the result of this experiment, with 30% decrease in volume of applied irrigation water before tuber initiation, a fairly significant yield can be expected for Agria compared to other cultivars.

Keywords: Potato, Irrigation regimes, Cultivar, Marketable tuber

CAPTCHA Image