تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شهرکرد

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
بی مهرگان خاکزی تحت تاثیر عوامل محیطی بوده و الگوی توزیع آنها توسط این عوامل تعیین می شود. تغییرپذیری ویژگی های خاک از مهم-ترین دلایل تغییرپذیری ماکروفون خاک به شمار می رود. این تحقیق جهت بررسی میزان تغییر پذیری مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل‌های حاشیه رودخانه کرخه انجام گرفت. ماکروفون خاک با استفاده از 200 نقطه نمونه، روی خطوط (ترانسکت) موازی با فاصله 500 متر از یکدیگر و عمود بر رودخانه نمونه برداری شدند. فاصله 500 متر به عنوان فاصله ی پایه نمونه برداری در نظر گرفته شد اما در فواصل کمتر نیز به صورت سلسله مراتبی، تصادفی و هدف مدار، ‌نمونه ها یی جمع آوری شدند. نمونه برداری به روش دستی، در قطعات نمونه ای به ابعاد 50 × 50 سانتی-متر تا عمق 25 سانتی متر صورت گرفت. در هر نقطه نمونه روی ترانسکت ها با فاصله حداکثر 1 متر از محل نمونه برداری ماکروفون، نمونه های خاک از عمق 25-0 سانتی متری برداشت شدند. پس از اندازه گیری بایومس ماکروفون، بافت خاک، pH و هدایت الکتریکی اقدام به بررسی همبستگی مکانی با استفاده از روش های زمین آماری (واریوگرام) و پهنه بندی با استفاده از کریجینگ بلوکی گردید. نتایج بیانگر آن است که همه متغیرهای مورد بررسی دارای ساختار مکانی همراه با مدل های سقف دار می باشند. دامنه تاثیر بایومس ماکروفون، pH ، EC ، درصد شن، درصد سیلت و درصد رس به ترتیب، 1728، 1800، 1536، 2964، 2100 و 3264 متر بود. نقشه های کریجینگ نشان می دهند که بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک الگوی تصادفی نداشته و دارای الگوی مکانی می باشند. همچنین الگوی پراکنش مکانی بایومس ماکروفون، مشابه با الگوی پراکنش درصد سیلت و pH است.

واژه های کلیدی: الگوی مکانی، بایومس ماکروفون خاک، ویژگی های خاک، واریوگرام، کریجینگ بلوکی

عنوان مقاله [English]

Spatial Variability of Soil Macrofauna Biomass and Soil Properties in Riparian Forest of Karkhe River

نویسندگان [English]

  • Sh. Gholami 1
  • S.M. Hosseini 1
  • J. Mohammadi 2
  • A. Salman Mahiny 3
1 Department of Forestry, Faculty of Natural Resource and Marine Science
2 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University
3 Department of Environmental, Faculty of Environmental Science, Gorgan University
چکیده [English]

Abstract
Soil invertebrate and their spatial pattern are affected strongly by environmental factors. Spatial variability of soil properties is one of the most important reasons of the macrofauna variability. This study was conducted to investigate the spatial variability of soil properties and soil macrofauna biomass in the riparian forest landscape of Karkhe River. Soil macro fauna were sampled using 200 sampling point along parallel transects (perpendicular to the river). The sampling procedure was hierarchically, maximum distance between samples was 0.5 km, but the samples were taken at shorter distance at different location of sampling. Soil macro fauna were extracted from 50 cm×50 cm×25 cm soil monolith by hand-sorting procedure. At each transect point, approximately 1m distance from the macro fauna sample location, three 50 cm×50 cm×25 cm samples were taken from 0-25 depth of soil. Soil macro fauna biomass, pH, EC and soil texture were measured. Then the spatial continuity, using geostatistics (variogram) were described. The maps obtained by block kriging. The variograms of variable revealed the presence of spatial autocorrelation. The range of influence was 1728 m for macro fauna biomass, 1800 m for pH, 1536 m for EC, 2964 for sand (%), 2100 for silt (%) and 3264 for clay (%).The kriging maps showed that the soil macro fauna biomass and soil properties have spatial variability. In this research, the spatial pattern of soil macro fauna biomass is similar with the spatial pattern of silt and soil pH, that was shown in correlation.

Keywords: Spatial pattern, Soil macrofauna biomass, Soil properties, Variogram, Block kriging

CAPTCHA Image