توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور تعیین زمان بیشترین نیاز گندم زمستانی (L. Triticum aestivum) به کود فسفری و چگونگی توزیع فسفر و روی در اندام های مختلف گندم رقم شیراز در مراحل مختلف رشد در شرایط مزرعه، نمونه هائی از اندام های مختلف گیاه در هفت مرحله رشد گیاه (از انتهای پنجه زنی تا رسیدن کامل دانه) جمع آوری و مقدار فسفر و روی آنها اندازه گیری شد. نمونه خاک محل رشد گیاه نیز همزمان برداشته شد و برای همان عناصر مورد تجزیه قرار گرفت. نمونه برداری از سه قطعه مزرعه 5 هکتاری در سال زراعی 87-1386 انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت فسفر و روی در اندام هوایی از انتهای مرحله پنجه زنی تا مرحله رسیدن کامل دانه کاهش یافت. غلظت فسفر و روی در برگ پرچم و شاخساره از مرحله شیری شدن تا رسیدن کامل دانه (مرحله 7 تا 9 رشد) کاهش یافت در حالی که در سنبله افزایش یافت. در این تحقیق بین غلظت فسفر یا روی در گیاه و خاک در مراحل مختلف رشد رابطه معنی داری مشاهده نشد. شباهت تغییرات فسفر و روی در برگ پرچم و شاخساره نشان داد که غلظت فسفر و روی برگ پرچم (اغلب به عنوان تجزیه غیر تخریبی) می تواند به عنوان شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای گیاه گندم زمستانی در شرایط مزرعه استفاده شود.

واژه های کلیدی: تجزیه برگ پرچم، مراحل رشد گندم، کدهای ده دهی زیداکس، تجزیه سنبله

عنوان مقاله [English]

Phosphorus and Zinc Distribution in Different Parts and Various Growth Stages of Wheat Under Field Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Zahedifar
  • N. Karimian
  • A. Ronaghi
  • J. Yasrebi
  • Y. Emam
چکیده [English]

Abstract
In order to determine the time of maximum demand of winter wheat (Triticum aestivum L.) to phosphorous fertilizers and P and zinc (Zn) distribution in different parts of wheat at various growth stages and study their relation to the contents of these elements in soil P and Zn under field conditions, samples were collected from different parts of the plants at seven growth stages (i.e., the end of tillering to the complete seed ripening) and analyzed for P and Zn. Soil under the plants were also sampled, simultaneously, and analyzed for the same nutrients. The experimental plots consisted of three 5-ha fields located at Bajgah Experiment Station, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran (52 32 E, 29 36 N, 1810 m above mean sea level). Samples were taken during 2007-2008. Shoot P and Zn concentrations decreased as the growth proceeded from the end of tillering to the complete seed ripening stage. Phosphorus and Zn concentrations of flag leaf and stem increased from milk development toward complete seed ripening (stages 7 to 9), whereas those of spickle increased. Certain relation between soil and plant P or Zn was not found in the present study. The similarity of the P and Zn changes in flag leaf and stem suggests that flag leaf concentration of P and Zn (i.e., an almost non destructive analysis) can be used for evaluation of nutritional status of winter wheat plants under the field conditions.

Keywords: Flag leaf analysis, Wheat growth stages, Zadoks decimal codes, Spickle analysis