برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
برآورد تبخیر و تعرق در مواردی از قبیل برنامه ریزی آبیاری، توازن هیدرولوژیکی، طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری و پیش بینی میزان عملکرد محصول ضروری است. بنابراین محققین بسیاری تلاش کرده اند تا مقادیر تبخیر و تعرق را در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی به دست آورند. سنجش از دور از جمله تکنیک های جدیدی است که می تواند بدین منظور استفاده شود. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا توزیع مکانی تبخیر و تعرق واقعی روزانه در زیر حوضه آبریز مشهد با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در روزهای 14 خرداد، 10 تیر و 4 مرداد سال 1388 و به کارگیری الگوریتم توازن انرژی سطح خشکی (سبال) با احتساب اثرات توپوگرافی به دست آید. نتایج نشان داد که تصاویر سنجنده مودیس و الگوریتم سبال قادر هستند مقدار تبخیر و تعرق واقعی را در مقیاس روزانه در زیر حوضه آبریز مشهد به خوبی برآورد نمایند. براساس نتایج به دست آمده، نواحی با پوشش گیاهی متراکم و دمای پایین دارای مقادیر بالای تبخیر و تعرق بوده و مناطق دارای دمای بالا و پوشش گیاهی پراکنده و کم از مقدار تبخیر وتعرق کمی برخوردارند.

واژه های کلیدی: تبخیر و تعرق، سبال، سنجش از دور، مودیس

عنوان مقاله [English]

Estimation of Evapotranspiration Using Satellite Image Data in Mashhad area

نویسندگان [English]

  • S.H. Sanaei-Nejad
  • S. Noori
  • M. Hashemi nia
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Evapotranspiration (ET) determination is a key factor for irrigation scheduling, water balance, irrigation system design and management and crop yields simulation. Therefore many scientists have tried to estimate evapotranspiration in different spatial and temporal scales. Remote sensing is a one of new technique in estimation of ET in regional scales. So, in this study it’s tried to estimate spatial distribution daily actual ET for Mashhad’s sub basin using MODIS image data related to 4th June, 1st July and 26th July 2009 and surface energy balance algorithm for land (SEBAL) taking into account topographic effects. The results showed that MODIS image data and SEBAL method were able to estimate actual daily ET in Mashhad sub-basin properly. Based on the results, areas which had dense vegetation and low temperatures had high ET rates, while in areas with sparse vegetation and high temperatures the ET rate was low.

Keywords: Evapotranspiration, MODIS, Remote sensing, SEBAL

CAPTCHA Image