بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلی وینیل استات بر کنترل فرسایش بادی خاک‌ها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کرج

2 قزوین

چکیده

چکیده
فرسایش خاک‌ها و انتقال رسوبات حمل شده موجب تهدید اراضی کشاورزی و محیط زیست، پر شدن مخازن سدها و کانال‌های انتقال آب، زه‌کشها و ... می‌شود. از این رو کنترل فرسایش بادی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گرچه در سال‌های اخیر استفاده از مواد پلیمری مصنوعی، به منظور بهبود پایداری ساختمان، افزایش قطر خاکدانه‌ها و تثبیت خاک مورد توجه جدی قرار گرفته است اما در انتخاب یک پلیمر به عنوان تثبیت کننده خاک در برابر فرسایش بادی، فاکتورهای مهمی چون نوع پلیمر، کارآیی آن در کنترل فرسایش بادی و آبی، میزان استفاده، دوام در برابر عوامل محیطی و اثرات زیست محیطی آن می‌بایستی لحاظ گردند. در این تحقیق ابتدا پس از انجام آزمایشات مقدماتی بر روی نمونه های خاک، ماده پلیمری با پایه پلی وینیل استات بر روی سه نوع خاک با بافت متفاوت اعمال شد. سپس اثر این ماده پلیمری در کنترل میزان فرسایش بادی به صورت آزمایشگاهی در تونل باد ساخته شده، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با نمونه‌های تیمار شده با آب مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمایشات فرسایش در تونل باد در شرایط باد با سرعت 26 متر بر ثانیه، نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میزان فرسایش بادی نمونه‌های خاک تیمار شده با ماده پلیمری و نمونه‌های تیمار شده با آب وجود داشته و افزودن ماده پلیمری پلی وینیل استات به میزان 25 گرم در متر مربع، نسبت به نمونه‌های تیمار شده با آب، میزان فرسایش بادی را در نمونه‌های ماسه بادی به صفر و در خاک با بافت متوسط و سنگین، حداقل 90 درصد کاهش ‌داده است.

واژه‌های کلیدی: پلی وینیل استات، فرسایش بادی، تونل باد

عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Polyvinyl Acetate Polymer Application for Wind Erosion Control of Soils

نویسندگان [English]

  • M. Movahedan 1
  • N. Abbasi 1
  • M. Keramati 2
1 Agricultural Engineering Research Institute of Karaj
2 Agricultural and Environmental Research Center of Quazvin
چکیده [English]

Abstract
Wind erosion of soils and suspended particles in Iran is one of the serious environmental and agricultural problems which affect agricultural lands, water reservoirs, irrigation canals, drains and etc. Therefore wind erosion control needs attention specially in arid and semi-arid regions. Although in recent years, some polymeric materials have been used for improvement of structural stability, increasing aggregate stability and soil stabilization, but still some important parameters such as kind of polymer, quantity of polymer, efficiency against wind and water erosion, durability in field conditions and environmental impacts should be considered. In this research, Polyvinyl Acetate-based polymer was used for three different soil textures against wind erosion. Then the effect of this polymer on wind erosion control was investigated and its results were compared with water treated soil samples. The results of wind tunnel with a maximum 26 m/s wind velocity showed that there was a significant difference between the erosion of polymer treated and water treated samples and with application of 25 gr/m2 Polyvinyl Acetate, the erosion of Aeolian sands samples reduced to zero in the experimental conditions in relation to water treated samples. For silty and clayey soils treated by polymer, the wind erosion reduced minimum 90% in relation to water treated samples.

Keywords: Polyvinyl Acetate, Wind erosion, Wind tunnel

CAPTCHA Image