تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کرج

چکیده

چکیده
با افزایش جمعیت جهان و نیاز به تأمین غذا، امروزه کشاورزان به استفاده از انواع کودهای شیمیایی، آلی و آفت کش ها روی آورده اند. کاربرد بی-رویه این نهاده ها بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن، مشکلات فراوانی چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر سلامتی انسان ها به همراه می آورد. از این میان، کود آلی حاوی مقادیری از ترکیبات محلول نظیر نیترات است. این ترکیبات از طریق بارندگی یا آبیاری از محلول خاک وارد منابع آب سطحی و زیرزمینی می شوند. هدف از این تحقیق، تعیین میزان انتقال نیترات در نیمرخ دو نوع خاک با بافت لومی و لوم سیلتی در اثر کاربرد انواع کود آلی بود. آزمایشات در قالب تحقیقات لایسیمتری انجام شد. لایسیمترها از جنس پلاستیک و با سطح مقطع دایره ای شکل به قطر 60 سانتیمتر و ارتفاع 100 سانتیمتر تهیه گردید که تا ارتفاع 60 سانتیمتر از بالای لوله زهکش از خاک دست خورده و بدون اجرای عملیات تراکمی خاصی پر گردیدند. سپس بر روی سطح خاک از کود مرغی، کود گاوی و لجن فاضلاب به میزان 35 تن در هکتار استفاده شد. در مجموع 24 دستگاه لایسیمتر برای انجام این تحقیق فراهم گردید که 9 لایسیمتر برای 3 نوع کود با سه تکرار و 3 لایسیمتر بدون کود به عنوان تیمار شاهد برای خاک لوم و به همین تعداد لایسیمتر برای خاک لوم سیلتی لحاظ گردید و نتایج با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی تحلیل شد. لایسیمترها با آب چاه آبیاری گردیدند. دور آبیاری 7روزه بود و در مجموع در سه مرحله، اقدام به آبیاری به روش غرقابی و انجام نمونه برداری ها از زه آب خروجی از لوله زهکش لایسیمترها شد. به منظور تهیه نمونه های زه آب، ابتدا حجم خلل و فرج کل هر بافت خاک (حجم منفذی) را به دست آورده، آن را به پنج قسمت مساوی تقسیم و در پنج مرحله و در مقاطع زمانی مناسب و هربار به میزان مشخص (حدود 100 میلی لیتر)، از زه آب خروجی از لایسیمترها نمونه برداری انجام شد. نتایج نشان داد میزان نیترات انتقال یافته به عمق، در خاک لومی بیشتر از خاک لوم سیلتی می باشد که می-توان آن را به بافت خاک نسبت داد. همچنین میزان آلودگی نیترات در هر دو خاک در تیمار لجن بیشترین و در تیمار شاهد کمترین مقدار بود و کود گاوی و کود مرغی به ترتیب بین این دو قرار گرفت. با توجه به اینکه دور آبیاری یک هفته بود و 3 آبیاری متوالی انجام شد، میزان آلودگی در هر دو خاک، در هفته اول بیشترین و در هفته سوم کمترین مقدار بود که می توان آن را به آبشویی نیترات با هر بار آبیاری نسبت داد.

واژه های کلیدی: آلودگی آب، آبشویی نیترات، لایسیمتر، کود آلی

عنوان مقاله [English]

Investigation of Nitrate Leaching through two Different Soil Textures via Application of three Organic Manures (Poultry, Cow and Sewage Sludge)

نویسندگان [English]

  • N. Nikamal Larijani 1
  • A. Hassanoghli 2
  • M. Mashal 1
  • A.M. Liaghat 2
1 Department of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Agriculture, Aburayhan Campus, University of Tehran
2 Agricultural Engineering Research Institute, Karaj
چکیده [English]

Abstract
By increasing the world population and more need to supply food, farmers attend to use of chemical fertilizers, organic manures and pesticides. Also, applications of these agents without attention to their side effects, cause more problems to human health and environment. Nitrate is one of the most important elements of organic manures, which leach through soil to surface and ground waters by irrigation or precipitation. So, it’s necessary to monitor the behavior of it. The purpose of this study was to determine the nitrate transport through two different soil textures, loam and silt loam via application of organic fertilizers. In this study, experiments were carried out by cylindrical drained plastic lysimeters with 100 cm height and 60 cm diameter, filled by uncondensed soil up to 60 cm height. Three different organic manures (poultry, cow and sewage sludge) were used on top soil of lysimeters by the rate of 35 tone/ha (upon the average use amounts of farmer's). 24 lysimeters were prepared; 9 lysimeters for 3 types of manure with 3 replicates and 3 without manure used as control for each soil type. The results were analyzed by a factorial experiment in a completely randomized form statistical design. Irrigation was done by one week intervals, totally three times with well water. Five drainage water samples (100 ml each sample) were taken through the first pore volume drained after irrigating of lysimeters. It means that each pore volume divided to 5 equal parts for sampling. The results showed that the nitrate concentration in loam soil was more than silt loam soil in drainage water samples, so it can be attributed to the effect of soil texture. Also for both soil textures, sewage sludge treatment was caused the most nitrate concentration, and the least was monitored in control treatment. The amounts of poultry and cow NO3 in drainage water samples were between them, respectively. Considering the one week irrigation intervals and three consecutive irrigations which were done, the amount of contamination in both soils in the first week was highest and in the third week was the lowest; it can be related to nitrate leaching by irrigations done.

Keywords: Water pollution, Nitrate leaching, Lysimeter, Organic manure

CAPTCHA Image