بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات درخاکدانه های خاکهای آهکی آلوده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
موضوع آلودگی خاک توسط فلزات سنگینی مانند روی باعث افزایش نگرانی هایی در مورد محیط زیست شده است. شناخت شکل های مختلف روی در خاک اطلاعات مفیدی درباره رفتار این فلز در اختیار می گذارد. با توجه به توزیع غیر یکنواخت فلزات سنگین در خاک، در این پژوهش تفاوت غلظت روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات در داخل و خارج خاکدانه ها مورد بررسی قرار گرفت. خاکدانه ها از چهار پروفیل در خاکهای آلوده استان زنجان و در پنج عمق از صفر تا یک متری جمع آوری شده و بصورت مکانیکی (کایسر 1994) به دو بخش داخلی و خارجی خاکدانه تفکیک شدند. غلظت روی محلول و قابل تبادل و غلظت روی پیوند شده با کربنات در هر دو بخش داخلی و خارجی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت روی در هر دو شکل در بخش خارجی خاکدانه ها بیشتر از بخش داخلی آنها می باشد، ولی تفاوت غلظت روی قابل تبادل و محلول دربخش داخلی و خارجی خاکدانه ها، فقط در عمق 20-0 سانتیمتری معنی دار بود. غلظت روی کل نیز در بخش خارجی خاکدانه ها بیشتر از بخش داخلی بدست آمد. ضریب تبیین غلظت روی قابل تبادل و محلول با غلظت روی کل مثبت و معنی دار و غلظت روی قابل تبادل و محلول و pH خاک منفی و معنی دار بود. در رابطه با روی کربناتی نیز ضریب تبیین با غلظت روی کل مثبت و معنی دار بدست آمد، ولی با درصد کربنات کلسیم خاک رابطه معنی دار نبود.

واژه های کلیدی: خاک آلوده، خاکدانه، شکلهای مختلف روی

عنوان مقاله [English]

The Study of Soluble and Exchangeable and Bounded to Carbonate Zinc Distribution in Aggregates

نویسندگان [English]

  • E. Entezami 1
  • M. Shorafa 2
  • Gh.R. Savaghebi 1
1 Soil Science Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
2 Soil Science Department, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Soil pollution with heavy metals like zinc causes increasing concerns about environment. According to distribution in soil, this study was conducted to compare zinc concentration between aggregate exteriors and interiors of some contaminated soils. Aggregates were collected from 5 depths of 4 soil profiles with different textures and were separated mechanically into exterior and interior fractions. Soluble and exchangeable and also bonded to carbonate fractions of zinc from both aggregate interiors and exteriors, were extracted and measured. The concentrations of zinc in both above fractions were high in the exterior part. Concentration of soluble and exchangeable zinc showed high correlation coefficient with soil pH and total concentration of soil zinc, also bonded to carbonate fraction of zinc showed high correlation coefficient with total concentration of zinc and low correlation coefficient with percentage of soil CaCO3.

Keywords: Aggregate, Contaminated soil, Forms of zinc

CAPTCHA Image