بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
نفوذ‌سنج صفحه ‌ای یکی از جمله وسایلی است که در سال های اخیر برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک ها بر اساس نمونه دست ‌نخورده استفاده شده است. برای تحلیل داده های برداشت شده بوسیله نفوذ‌سنج صفحه ای روش‌ های گوناگونی که بر اساس تحلیل های وودینگ پایه گذاری شده است معرفی شده است. هدف از این تحقیق مقایسه اعداد بدست آمده برای خصوصیات هیدرولیکی در دو روش آنکنی و ویر می باشد. برداشت داده با نفوذ‌سنج صفحه‌ای با شعاع دیسکت 10 سانتی‌متر در 3 بافت مختلف خاک انجام گردید. در خاک لوم سیلتی به ترتیب از مکش های 15، 10،7 ، 3 و 1 سانتی‌متر، در خاک لوم شنی به ترتیب از مکش های 10، 7، 5 ، 3 و1 سانتی‌متر و در خاک شنی نیز به ترتیب از مکش های 30، 25، 21 و 17 سانتی متر ارتفاع آب استفاده شد. میانگین اعداد جذب 065/0، 175/0 و 192/0 cm-1 به ترتیب برای خاک های لوم شنی، شنی و لوم سیلتی بدست آمد. همچنین تمام ضرایب هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر‌اشباع بدست آمده برای هر سه بافت توسط معادلات آنکنی بزرگتر از اعداد بدست آمده توسط معادلات ویر است به این صورت که در خاک لوم‌شنی که شعاع دیسک کوچک محسوب شده است 5/7 درصد، در خاک سیلتی لوم 29 درصد و در خاک شنی 45 درصد معادلات آنکنی ضرایب هدایت هیدرولیکی اشباع بزرگتری را نسبت به ویر تخمین زده است. و می توان نتیجه گیری نمود که اعداد بدست آمده از معادلات آنکنی به واقعیت نزدیک تر بوده و فاقد نتایج بی معنی می باشد.

واژه های کلیدی: معادلات آنکنی، معادلات ویر، نفوذسنج صفحه ای، هدایت هیدرولیکی غیراشباع و اشباع

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ankeny and Weir Equation Estimating Hydraulic Parameters Using Disc Infiltrometer

نویسندگان [English]

  • M. Shariaty
  • Gh. Sayyad
  • A. Barzegar
  • Z. Darvishpasand
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract
Disc infiltrometer is one of those devices that used in recent years in measurement of hydraulic conductivity of entire soil. In order to analyze the data taken by Disc infiltrometer a variety of methods based on Wooding’s base analyze have been introduced. The objective of this study was to compare the performances of Ankeny and Weir methods for predicting soil hydraulic properties using disc data. The study was conducted using a 10 cm radius disc infiltrometer in three different soil texture. The water infiltration was measured for silty loam soil using 15, 10, 7, 3, 1 cm tensions, for loamy sand using 10, 7, 5, 3, 1 cm tensions, and for sandy soil using 30, 25, 21, 17 cm tensions, respectively. The average calculated sorptive number was 0.065, 0.175, and 0.192 cm-1 for loamy sand, sandy, and silty loam soils, respectively. All the unsaturated- saturated hydraulic conductivity coefficients obtained for three soil textures using Ankeny analyze were bigger than the values obtained using modified Weir equation so that the predicted saturated hydraulic conductivity coefficients using Ankeny analyze for sandy loam soil 7.5%, for silty loam soil 29%, and for sandy soil 45% were greated than Weir estimates.

Keywords: Equations Ankeny, Equations Weir, Unsaturated and Saturated Hhydraulic Conductivity,
Disc infiltrometer

CAPTCHA Image