ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی چند روش عصاره گیری جهت تعیین فسفر قابل جذب در برخی اراضی شالیزاری استان گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کرج

2 موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

چکیده
افزایش عملکرد در واحد سطح را می توان با ارتقاء سطح حاصلخیزی خاک از طریق کودهای شیمیایی امکانپذیر نمود. این تحقیق با هدف ارزیابی 6 روش عصاره گیری اولسن، مورگان، سلطانپور، کول ول، بری و مهلیخ 3 به منظور تعیین عصاره گیر یا عصاره گیرهای مناسب جهت برآورد فسفر قابل جذب خاک در 27 مزرعه شالیزاری از اراضی استان گیلان به اجرا در آمد. بمنظور انجام مطالعات مزرعه ای از دو تیمار کودی سوپر فسفات تریپل به مقدار صفر و 60 کیلوگرم در هکتار پنتا اکسید فسفر، استفاده گردید. بررسی نتایج ضرایب همبستگی عصاره گیرهای مختلف با عملکرد نسبی، غلظت و جذب فسفر توسط اندامهای هوایی گیاه برنج حاکی از آن بود که روشهای عصاره گیری کول ول، اولسن و سلطان پور همبستگی قابل قبولی را با عملکرد نسبی و مقدار جذب و غلظت فسفر توسط گیاه نشان می دهند. لذا روش عصاره گیری اولسن با توجه به جنبه اقتصادی، سرعت عصاره گیری و ارتباط قابل قبول با شاخص های گیاهی جهت تعیین فسفر قابل دسترس توصیه می گردد.

واژه های کلیدی: برنج، فسفر، عصاره گیر، همبستگی

عنوان مقاله [English]

Determination of Phosphorus Critical Level in Some of Paddy Soils in Guilan

نویسندگان [English]

  • M. Karimi Amirkiasar 1
  • M. Ardalan 1
  • M. Kavoosi 2
  • H. Shokri Vahed 2
1 Department of Soil Science, Faculty of Engineering Soil and Water, Pardis of Agricultural and Natural Resources (Karaj)
2 Department of Soil Science, Iran Rice Research Institution (Guilan)
چکیده [English]

Abstract
The increasing of yield per unit area is usually achievable by improving the soil fertility level through using (chemical) fertilizers. The purpose of the present research was to evaluate the 6 extraction methods including Olsen, Morgan, Ammonium bicarbonate-DTPA, Colwel, Bray and Mehlich 3 in order to specify a suitable extractant(s) for estimating available phosphorus through using 27 paddy field soils in Guilan province. For farm evaluation, two fertilizer treatments of 0 and 60 kg ha-1 of Triple Super Phosphate in Phosphorus pentaoxide were used. the correlation coefficients between extracted phosphorus by different extractants and relative yields, phosphorus concentration and phosphorus uptake by rice shoots indicated that Colwell, Olsen and Bicarbonate ammonium-DTPA extraction methods had an acceptable correlation with relative grain yield, phosphorus uptake and phosphorous concentration. Thus, with consideration of economic and applicability aspects, extraction speed and its acceptable relationship with plant indices, Olsen extraction method is recommended for available phosphorus.

Keywords: Correlation, Extractants, Phosphorus, Rice

CAPTCHA Image