تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه روستاها

چکیده

چکیده
معمولاً کمبود عنصر یا عناصر غذائی در خاک بصورت کود اضافه می گردد. عدم وجود کود به میزان کافی ممکن است به ایجاد تنش هایی در گیاهان و در نتیجه کاهش محصول بیانجامد. بر طبق پژوهش های کشاورزی، خاک های شامل مقدار نیتروژن کلی 15/0-1/0 درصد به عنوان خاک های با نیتروژن نرمال درنظر گرفته می شود. خاک های با نیتروژن بیش از 15/0 درصد به عنوان خاک های غنی از نیتروژن می باشد. داشتن اطلاعات دقیق و بهنگام در این رابطه می تواند در بالا بردن بهرة زمین های کشاورزی مؤثر باشد. استفاده از کارشناسان و آزمایشگاه ها برای اندازه-گیری میزان کود می تواند بسیار پرهزینه و وقت گیر باشد. فنآوری سنجش ازدور که عموماً براساس رفتار طیفی مواد عمل می کند، بعضاً اطلاعات قابل قبولی را در مقیاسی بسیار وسیع تولید می نماید. هدف از این پژوهش، تولید الگوریتمی با استفاده از رفتار طیفی خاک ها برای تعیین نسبی محتوای کود در خاک های کشاورزی است. برای اینکار از رفتار طیفی مواد افزودنی به خاک و همچنین رفتار طیفی خاک های کشاورزی استفاده گردید. در این پژوهش با استفاده از رفتار طیفی نیتروژن موجود در کودهای ازته همچون نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم و همچنین طیف خاک-های مساعد کشاورزی مانند خاک لوم شنی در محدوده فروسرخ (2500-1000) نانومتر، داده هایی شبیه سازی گردید. سپس خصوصیات محتوای خاک توسط یک مدل تطبیق طیفی (Spectral matching) مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مدل حکایت از همبستگی بالا بین میزان واقعی مواد موجود در خاک و میزان برآورد شده دارد که در شرایط موجود بسیار ارزشمند است. در این پژوهش عدم قطعیت ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

واژه‎های کلیدی: ابرطیفی، بازتابندگی، سنجش ازدور، کشاورزی، کود ازته

عنوان مقاله [English]

Estimation of the Nitrogenized Fertilizer Content of the Agricultural Soil Using Hyperspectral Data

نویسندگان [English]

  • M. Asgari 1
  • M.R. Mobasheri 1
  • M. Taleai 1
  • M. Ghamary Asl 1
  • Y. Rezaei 2
1 Faculty of K.N.Toosi University of Technology
2 Toseaeye va Abadaniye Roostaha Institute of Higher Education
چکیده [English]

Abstract
The amount of needed fertilizer in agricultural soils depends to the type of crop. Absence of enough fertilizer may cause in tensions in plants and consequently result in decrease in amount of product. According to the agricultural literature, soils containing total nitrogen amounts (N %) between 0.1-0.15 percent are considered as soils containing normal amounts of nitrogen. The values greater than 0.15% indicate rich amounts of nitrogen in soils. Accurate and timely information in this respect can be effective in increasing agriculture land gain. Applying experts and laboratories for measuring the amount of fertilizer can be time consuming and expensive. Remote Sensing technology, performing based on spectral behavior, sometimes produces acceptable data in large scale. To this end, spectral behavior of added material and agricultural soils should be used. In this study some data have been simulated by using a. spectral behavior of embedded nitrogen in soils containing nitrogen such as: Ammonium Nitrate (26% nitrogen), and Ammonium Sulfate (21% nitrogen), and b. spectrum of suitable soils for agriculture such as Sandy Loam soil between 1000 to 2500 nm. Then a regression model was produced and used. Evaluation of model shows the more than 80% correlation between real amount of materials in soil and measured amount which in present condition is valuable. In this paper infinities also were discussed and considered.

Keywords: Hyperspectral, Remote Sensing, Agriculture, Nitrogenized Fertilizer

CAPTCHA Image