تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند

2 مرکز تحقیقات اصلاح بذر کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

4 تهران

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت و نیز ارزیابی همبستگی بین صفات و عملکرد در سطوح مختلف تنش، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار با استفاده از 15 هیبرید ذرت در سال زراعی 1385 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل اجرا گردید. کرت‌های اصلی شامل چهار سطح تنش خشکی بود:a1: آبیاری پس از 50 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر a2 : آبیاری پس از 90 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر a3: آبیاری پس از 130 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر
a4 : آبیاری پس از 170 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر. در کرت‌های فرعی هیبرید‌های ذرت قرار داشتند. درشرایط نرمال، تنش ملایم و شدید، هیبریدOSGT14 به ترتیب با عملکرد9/445، 9/270 و 8/352 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود. در شرایط تنش خیلی شدید، هیبرید SPGT12 با عملکرد 7/455 تن در هکتار بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد. از میان اجزای عملکرد، وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در بلال، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، قطر بلال و طول بلال بیشترین همبستگی را با عملکرد نشان دادند. به عبارتی می‌توان گفت این صفات بیشترین تأثیر را روی عملکرد دانه داشتند. همبستگی بین شاخص‌های تحمل به خشکی می‌تواند به عنوان معیاری برای انتخاب بهترین هیبریدها و نیز بهترین شاخص‌ها به کار رود. از آنجا که همبستگی بالایی بین شاخص‌های MP، GMP، Harm و STI با یکدیگر وجود داشت و از طرفی این شاخص‌ها دارای بالاترین همبستگی با عملکرد در شرایط نرمال و سطوح مختلف تنش بودند می‌توان از آنها به عنوان برترین شاخص‌ها نام برد و به کمک آنها ارقام متحمل و حساس را شناسایی نمود.

واژه‌های کلیدی: تنش خشکی، ذرت، شاخص‌های تحمل

عنوان مقاله [English]

Hybrids (Zea mays L. ) Effects of Different Levels of drought Stress on Yield and Yield Components of Corn

نویسندگان [English]

  • A.R. Heidary 1
  • R. Choukan 2
  • A. Tashakori 3
  • H. Kalantari 4
1 Expert of Sugar Beet Seed Institute
2 Seed and Plant Improvement Institute, Karaj
3 Department of Irrigation, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch
4 Department of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Abstract
To determine the effects of different levels of drought stress on yield and yield components of corn hybrids as well as to determine the correlation between the characteristic and yield in different level of stress a experimental study was done in split plot with 15 corn hybrids placed in Gharakheil. the main plot was contained different levels of stress(a1:irrigation after 50mm evaporation from small tub evaporation. a2: irrigation after 90mm evaporation from small tub evaporatio. a3: irrigation after 130mm evaporation from small tub evaporation. a4:irrigation after 170mm evaporation from small tub evaporation. ) and sub plot contained corn hybrids. in normal ,mild and severe stress conditions OSGT14 hybrid respectively with 9. 445,9. 270 and 8. 352 ton/hac had the highest yield. in the severest stress condition SPGT12 hybrid with 7. 445 ton/hac had the highest yield. in the yield components, the weight of 1000 grains,the number of grains in rows,the number of grains in an ear of corn,biological yield,harvest indices and the geight and thickness of an ear of corn showed the most correlation with yield. . in other word,this characteries are having the most important effect on the yield. the correlation between tolerance indicies can be a factor in choosing the best hybrid and the best indices. where as there is a high correlation between MP, GMP, HARM and STI, in the other hand, these indices are having the highest correlation with yield in normal condition and different level of stress ,they can be called the most important indices. with the help of these indicies, probable delicate variaties can be distinguished.

Keywords: Drought stress, Corn, Tolerance indices

CAPTCHA Image