مطالعه و بررسی برهمکنش‌های متقابل سیانوباکتری‌های موجود در شالیزارهای درگز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در این مطالعه پس از شناسایی فلور سیانوباکتریایی شالیزارهای اطراف درگز، به بررسی روابط متقابل این سیانوباکتری ها در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش کشت بر روی محیط جامد BG-110 پرداخته شد. پس از انجام بررسی های لازم، گونه Nostoc piscinale به عنوان قوی ترین و Nostoc spongiaeforme به عنوان ضعیف ترین گونه از نظر تولید متابولیت های ثانویه (آللوکمیکال ها) شناخته شدند. تمامی جفت های مورد مطالعه، از نظر برهم کنش هایشان در مقابل هم در دو طبقه کلی قرار گرفتند. در نهایت درباره استفاده از آللوکمیکال های حاصل از این جلبک های سبز – آبی، جهت مبارزه با توده های مضر جلبکی و کاربرد آن ها در علوم کشاورزی مورد بحث قرار گرفت.

واژه های کلیدی: آللوکمیکال ها، آللوپاتی، جلبک های سبز – آبی، متابولیت های ثانویه

عنوان مقاله [English]

Study of Interaction between Cyanobacteria of Rice-Fields in Dargaz

نویسندگان [English]

  • M. Pourmandegari Mehrjardi
  • M. Zokaii
  • H. Ejtehadi
Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was the identify cyanobacterial flora of rice–fields in Dargaz, to interaction between cyanobacteria by culturing in solid medium BG-110 in laboratory was investigated. Nostoc piscinale and Nostoc spongiaeforme were identified as strongest and weakness species, respectively, regarding secondary metabolits producing (allelochemicals).The algal pairs were classified in two groups based on their interactions. Possibility of using blue-green algae allelochemicals to combat harmful algae blooms (HABs) and agriculture science was discussed.

Keywords: Blue-green algae, Secondary metabolites, Allelochemicals, Allelopathy

CAPTCHA Image