تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیکFLDWAV برای کاربرد در کانال‌های آبیاری و زهکشی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مدل‌های هیدرودینامیک، ابزار مناسبی برای فهم رفتار هیدرولیکی در شبکه‌های بزرگ و پیچیده می‌باشند که می‌توانند عملکرد شبکه‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و بهره‌برداری و مدیریت آنها را بهبود دهند. مدل FLDWAV یک مدل هیدرودینامیک با توانمندی بسیار گسترده بوده که اساساً برای کاربرد در رودخانه‌ها توسعه یافته است؛ اما شمول شیوه‌های مختلف روندیابی، تنوع شرایط مرزی قابل بررسی و در دسترس بودن کد مدل، کاربری آن را در بررسی جریان‌های غیرماندگار شبکه‌های آبیاری و زهکشی میسر می‌کند. هدف از تحقیق حاضر، آزمون و تطبیق نتایج مدل FLDWAV با داده‌های آزمایشگاهی بوده که به این منظور کانال ذوزنقه‌ای طویلی احداث گردید و به کمک داده‌های جمع‌آوری شده از آن، عملکرد مدل و امکان کاربری آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی بررسی گردید. دو هیدروگراف با ویژگی‌هایی متفاوت تولید و داده‌های آن با نتایج آزمون‌های متعدد مدل، برای شبیه‌سازی جریان غیرماندگار ایجاد شده در کانال، در شرایط بدون واسنجی و انجام واسنجی، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده از انجام آزمون‌ها نشان داد که مدل FLDWAV قادر به شبیه‌سازی مناسب جریان غیرماندگار با دقت مطلوب بود و باز بودن کد مرجع این مدل امکانی را فراهم نمود تا بتوان مدل را برای شرایط مختلف موجود در مجموعه‌ی آزمایشگاهی تطبیق داد و با توجه به مزایای متعدد آن، کاربری آن در بهره‌برداری، بهسازی و بازسازی شبکه‌های آبیاری قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image