بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روش‌های متفاوتی برای کنترل خسارات سیل وجود دارد که یکی از آنها مشخص کردن حریم سیلاب (پهنه‌بندی سیل) می‌باشد. در این روش پهنه سیل به وسیله شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه برای دوره‌های بازگشت مختلف مشخص می‌شود؛ به عبارت دیگر خاک و به خصوص پوشش گیاهی بیشترین تأثیر را در تشخیص پارامتر ضریب زبری مانینگ ایفا می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود که تغییرات پوشش فصلی گیاه روی ضریب زبری مانینگ و همچنین پیش‌بینی رفتار هیدرولیکی سیل، تأثیرگذار باشد. ضریب زبری مانینگ در زمستان و تابستان مشخص شده است و نتایج کمی و کیفی مربوط به آن نشان می‌دهد که فصل در تشخیص تأثیر ضریب زبری و تغییرات آن در ساحل‌های چپ و راست رودخانه مؤثر بوده و برای تعیین پهنه سیل، تغییرات پوشش گیاهی تأثیر‌گذار بوده است. این امر موجب تغییرات در نواحی سیل‌گیر، سرعت آب، عمق و تنش برشی و توزیع حجم سیل در داخل رودخانه و پهنه سیل برای دوره‌های بازگشت مختلف می‌گردد

کلیدواژه‌ها