ارزیابی مدل AquaCrop تحت شرایط مدیریت کم آبیاری سویا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مدل AquaCrop یک ابزار قدرتمند و با ارزش برای بهبود مدیریت آب در مزرعه و محاسبه بهره‌وری آب می‌باشد. سادگی، نیاز به حداقل داده‌ ورودی و دقت قابل قبول مدل از مزایای استفاده از آن می‌باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی و آنالیز حساسیت مدل AquaCrop از داده‌های مزرعه‌ای تحت کشت گیاه سویا در منطقه کرج استفاده شد. این آزمایش در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار آبیاری شیاری شامل آبیاری کامل (در حد 100 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک)، کم آبیاری سنتی در حد 75 و 50 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک و آبیاری بخشی منطقه ریشه در حد50 درصد جبران نقصان رطوبتی خاک در سال 1387 انجام شد. نتایج نشان داد که مدلAquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد محصول، تبخیر و تعرق گیاهی و کارایی مصرف آب سویا عملکرد قابل قبولی دارد. نتایج این تحقیق بر اساس مقادیر ضریب آنالیز حساسیت (Sc) نشان می‌دهد ورودی‌های مدل به زمان سبز شدن بذرها، رطوبت اولیه خاک و عمق آب آبیاری در تیمار آبیاری کامل هیچ حساسیتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image