تأثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

افزایش جمعیت، محدودیت منابع آب و همچنین حجم عظیم فاضلاب‌های شهری و لزوم دفع مناسب آن‌ها، ضرورت بهره‌گیری مجدد از فاضلاب را افزایش داده است. دفع فاضلاب در خاک یکی از باصرفه‌ترین روش‌های تخلیه است. خصوصیات مختلف خاک، نوع فاضلاب و روش کاربرد آن از جمله مواردی هستند که بر کارائی خاک در تصفیه فاضلاب تاثیر می‌گذارند. به این منظور آزمایشی در 12 ستون‌ پلی‌اتیلنی در 7 دوره 15 روزه در قالب فاکتوریل در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاضلاب‌خام و تصفیه‌شده تصفیه‌خانه پرکند آباد مشهد به ستون‌های پر شده از خاک لوم‌سیلتی در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب بکار برده شدند. در پایان آزمایش نیز ستون‌های خاک برش داده شدند و نمونه‌های خاک از اعماق 25-0، 50-25 و 100-50 سانتی‌متری هر ستون جمع‌آوری گردیدند. ویژگی‌هایی مانند اسیدیته، شوری، غلظت نیترات، فسفات، کربن‌آلی‌کل، نیکل و کادمیم در نمونه‌های بخش محلول خاک و همچنین زه‌آب‌های جمع‌آوری شده در هر دوره آزمایش اندازه‌گیری شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میانگین مقدار تمام پارامترهای فوق (به جز اسیدیته و شوری) در زه‌آب‌های خروجی، همواره کمتر از میانگین مقدار آن در فاضلاب‌های ورودی به خاک است اما با استمرار کاربرد فاضلاب‌ها در طول زمان بر مقدار آن‌ها (به جز شوری و نیکل) افزوده شده است. مقدار کادمیم در نمونه‌های زه‌آب در هیچ دوره قابل تشخیص نبود. در بررسی تأثیر کاربرد فاضلاب‌ها بر خصوصیات شیمیایی خاک نیز مشخص گردید که مقدار تمامی ویژگی‌های مورد اندازه‌گیری (به جز شوری) در مقایسه با مقدار اولیه آن‌ها در محلول خاک افزایش یافته‌اند. بنابراین با توجه نتایج به دست آمده، تخلیه فاضلاب‌های مورد استفاده به ویژه فاضلاب‌خام باید با مدیریت صحیحی صورت گیرد تا بتوان ضمن بهره‌گیری مطلوب از آن‌ها، خطرات زیست محیطی ناشی از تخلیه آن‌ها در محیط پیرامون را نیز به حداقل ممکن کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Municipal Wastewaters Application on some Chemical Properties of a Saline Soil and Chemical Quality of Soil Columns Leachates

نویسندگان [English]

  • A. Hosseinpour Buri Abadi
  • Gh. Haghnia
  • A. Alizadeh
  • A. Fotovat
Department of Soil Science, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Increasing population, limitation of water resources, and also enormous volume of municipal wastewater and need to dispose of these wastewaters safety, has been increased of necessity of reuse of wastewater. Disposal of wastewater in soil is one of the most economical methods of their disposal. Different soil characteristics, type of wastewater and method of its application are issues that affect wastewater treatment efficiency in the soil. For this purpose, an experiment was carried out in 12 polyethylene columns during 7 periods of 15 days in Ferdowsi University of Mashhad. A statistical “factorial design” was used. Raw and treated wastewaters from Parkandabad Treatment Plant were applied under continuous and intermittent flood conditions in columns filled with silty loam soil. At the end of experiment, soil columns were divided and soil samples from depths of 0-25, 25-50 and 50-100 cm each column were collected. Properties such as pH, salinity, concentration of NO3, PO4, TOC, Ni and Cd were measured in soil solution samples and also Leachates were taken in each period of experiment. The result showed that the mean values of each of the above mentioned parameters, with exception of pH and salinity, were lower in leachate compared to the wastewaters entering the soil. However, with continuous application of wastewaters increase in the amount of these components (with exception of salinity and Ni) were observed. The amount of Cd in leachate samples of any periods was undetected. Considering the effect of wastewater application on soil chemical properties, value of all parameters (except salinity) in comparison to their initial values have increased in the soil solution. Based on the above results, disposal of wastewaters (especially raw wastewater) on soil should be managed carefully. So that by sound usage of wastewaters, environmental risks resulting from disposal of them are reducing to the lowest level in nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil columns
  • Raw wastewater
  • Treated wastewater
  • Continuous and intermittent flood Conditions
  • Chemical quality of leachates
  • Chemical characteristics of soil
CAPTCHA Image