دوماه نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

به‎منظور بررسی تأثیر پتاسیم و شوری بر برخی پارامترهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته (رقم بادامی زرند)، آزمایشی به‎صورت فاکتوریل با دو فاکتور شوری (صفر، 100 و 200 میلی‎مولار کلریدسدیم) و پتاسیم (صفر و 1 میلی‎مولار پتاسیم از منبع نیترات پتاسیم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار در محیط ‎پرلیت انجام شد. جهت بررسی غلظت پرولین و قندهای احیاءکننده در دو زمان مختلف (سه و شش روز پس از اعمال شوری) طرح به‎صورت فاکتوریل اسپلیت با سه تکرار تجزیه گردید و در آن شوری× پتاسیم به‎عنوان فاکتور اصلی در قالب طرح کاملاً تصادفی و زمان به‎عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نمونه‎برداری‎های مربوط به غلظت پرولین و قندهای احیاءکننده، سه و شش روز پس از اعمال شوری انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد، با افزایش شوری (کلرید سدیم) از صفر به 100 میلی‎مولار، وزن خشک اندام هوایی و ریشه به‌‎ترتیب حدود 17 و 15 درصد افزایش معنی‎داری یافت. با افزایش پتاسیم از صفر به 1 میلی‎مولار، وزن خشک اندام هوایی از 885/0 به 007/1 گرم در هر گلدان رسید. کاربرد 1 میلی‎مولار پتاسیم، ارتفاع گیاه و تعداد برگ را به‎طور معنی‎داری افزایش داد. افزایش شوری موجب افزایش معنی‎دار سدیم و کاهش منیزیم گیاه گردید. غلظت پرولین و قندهای احیاءکننده سه روز پس از اعمال شوری افزایش معنی‎داری حاصل نمود در حالی‎که پتاسیم غلظت پرولین را کاهش داد. هم‎چنین، عامل زمان به‎طور معنی‎داری غلظت قندهای احیاءکننده را تحت تأثیر قرار داد به‏‎طوری که با گذشت 72 ساعت غلظت قندهای احیاءکننده کاهش معنی‎داری حاصل نمود اما در مورد غلظت پرولین این‎گونه نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Potassium and Salinity Application on Morphological and Physiological Parameters of Pistachio Seedling in Perlit

نویسندگان [English]

  • V. Mozafari
  • L. Omidi

Department of Soil Science, Vali-E-Asr University, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

A factorial greenhouse experiment as completely randomized design with six replications was conducted to Study the effects of potassium and salinity application on morphological and physiological parameters of pistachio seedling (cv. Badami-e-Zarand) in perlit. Treatments were 2 levels of K (0 and 1 mM KNO3) and 3 levels of salinity (0, 100 and 200 mg NaCl kg-1 soil). Prolin and redusing sugars contents whit 3 replications and on two separate time (3 and 6 days after salinity application) measured. A factorial split analyzed to test the trend of this factors so that salinity×pottasium and time were as main and sub factors respectively. Results showed that as salinity increased shoot and root dry weights 17% and 15% increased, respectively. As increasing K consentration from 0 to 1 mM, increased dry weight shoot from 0.885 to 1.007 per pot. 1 mM K application increased the leaf number and stem height. As salinity increased significantly increased Na and decreased Mg of plant. Prolin and redusing sugars contents increased three days after application of salinity treatments while K decreased prolin consentration. redusing sugars content significantly affected by time factor so that redusing sugars consentration redused after 3 days but it wasn’t correct about prolin content

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potassium
  • salinity
  • Perlit
  • Prolin
  • Reducing sugar
CAPTCHA Image