اثر تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی گندم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم خاک بر رشد ریشه و اندام هوایی گیاه گندم، یک آزمایش گلدانی در سال 1389در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار ها شامل سه سطح؛ تراکم طبیعی، ده درصد و بیست درصد تراکم و دو نوع خاک بود که مجموعاً شامل 18 گلدان شد. شاخص مقاومت مکانیکی خاک اندازه گیری شده با دستگاه مقاومت سنج نفوذی تفاوت معنی‌داری را بین تیمارهای آزمایشی نشان داد. صفات ریشه‌ای و اندام‌های هوایی اندازه گیری شده گیاه شامل وزن تر و وزن خشک کل اندام‌های هوایی، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، سطح برگ، سطح ریشه، حجم ریشه، طول ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به اندام‌های هوایی، نسبت سطح برگ به سطح ریشه، چگالی طول ریشه، چگالی سطح ریشه، چگالی وزن ریشه، چگالی وزن خشک ریشه و محتوای نیتروژن ریشه، تفاوت معنی‌داری در سطح 1 درصد نشان دادند به طوری که بیشترین طول ریشه، سطح ریشه، چگالی طول ریشه و چگالی سطح ریشه در تیمار بدون تراکم (به ترتیب با میانگین 6/3332 سانتی‌متر، 5/421 سانتی‌متر مربع، 4/6633 کیلومتر بر مترمکعب، 25/1 کیلومترمربع بر مترمکعب) بدست آمد. نتایج کلی این آزمایش نشان داد که با افزایش تراکم خاک، صفات مربوط به اندام‌های هوایی و ریشه‌ای گیاه گندم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در تراکم بیست درصد با مقاومت نفوذی 94/1155 و 76/762 کیلوپاسکال به ترتیب در خاک رسی و شنی، رشد ریشه و اندام‌های هوایی نسبت به خاک طبیعی محدود شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soil Compaction and Texture Effects on the Growth of Roots and Shoots of Wheat

نویسندگان [English]

  • S. Akhavan
  • M. Shabanpour
  • M. Esfahani
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Guilan
چکیده [English]

In order to study the effect of soil compaction on root and shoot growth of wheat plants (Shahriar variety), a greenhouse pot experiment was conducted in Guilan University. The study design was factorial with completely randomized in three replications. Treatments included three compaction levels; (normal compaction, compaction of ten percent and twenty percent) and two type of soil texture (clay and sand) will include 18 pots. Soil mechanical resistance index measured with the device influence the resistance gauge significant differences among treatments indicated. Root and shoot traits measured included plant fresh weight and total shoot dry weight, leaf dry weight (LDW), stem dry weight (SDW), root fresh weight (RFW), root dry weight (RDW), leaf area (LA), root area (RA), root volume (RV), root length (TL), root dry weight ratio of shoots, leaf area to root ratio (LA/RA), root length density (RLD), root surface area density (RSD), root mass density (RMD), dry root mass density (DRMD) and nitrogen content of roots, significant difference in the levels indicated treatments. The results showed that increasing the compaction of soil are affected characteristics related to the shoot and root of wheat plants, and twenty percent of the compaction (influence resistance 1200 KPa in the clay soil and 762.76 Kpa in the sandy soil) is limited roots and shoots growth than the natural soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Shoots of plant
  • Soil compaction
  • Roots
  • wheat
CAPTCHA Image