بررسی تاثیر روشهای آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی پنبه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

چکیده

با توجه به کمبود منابع آب، بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی امری اجتناب ناپذیر می نماید. امروزه روند بهبود، تکامل و استفاده از شیوه آبیاری قطره ای به عنوان یکی از پیشرفته ترین روشها در آبیاری اراضی زراعی در حال افزایش می باشد. این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از روش زیر سطحی آبیاری قطره ای در دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و خصوصیات کیفی پنبه با استفاده از آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور 1-آبیاری قطره ای با دو الگوی سطحی و زیرسطحی و 2- دور آبیاری 2، 4 و 6 روز در دو سال زراعی 1386 و 1387 در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور- کاشمر اجرا شد. در تجزیه مرکب داده ها، الگوی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب معنی دار بود. مقدار عملکرد وش در آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی به ترتیب 3074 و 3988 کیلوگرم در هکتار بود که با هم اختلاف معنی دار داشتند. کارآیی مصرف آب الگوهای مذکور به ترتیب 349/0 و 268/0 کیلوگرم وش به ازاء مصرف هر مترمکعب آب بود. عملکرد وش در سه تیمار دور آبیاری 2، 4 و 6 روز به ترتیب برابر با 3491، 3725 و 3364 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که با هم اختلاف معنی دار نداشتند. بیشترین عملکرد و کارآیی مصرف آب در آبیاری قطره ای زیرسطحی با دور آبیاری 4 روز به ترتیب به میزان 4315 کیلو گرم در هکتار و 375/0 کیلوگرم وش بر مترمکعب و کمترین عملکرد و کارآیی مصرف آب در آبیاری قطره ای زیرسطحی با دور آبیاری 2 روز بترتیب به میزان 3107 کیلوگرم در هکتار و 265/0 کیلوگرم وش بر مترمکعب بدست آمد. در نهایت روش آبیاری قطره ای زیرسطحی با دور آبیاری چهار روز به عنوان تیمار برتر انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Surface and Subsurface Drip Irrigation Methods and Irrigation Interval on Yield Quality and Quantity of Cotton

نویسندگان [English]

  • M. Jolaini
  • H.R. Mehrabadi
Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center
چکیده [English]

Given the scarcity of water resources using modern methods of irrigation in agriculture will be inevitable. Today, process improvement, development and use of drip irrigation practices as one of the most advanced methods of irrigation in agriculture is increasing. So this study was conducted to determine the impacts of irrigation interval and drip irrigation method and their interactions on yield, water use efficiency and quality characteristic of cotton in Kashmar Agricultural Research Station, Khorasan Razavi Province. The study was carried out during 2006-2008. Experimental design was a completely randomized design with four replications. Treatments were included irrigation intervals (2, 4 and 6 day) and drip irrigation methods (surface and subsurface drip irrigation). The results showed that the irrigation methods had significant effect on Yield and Water Use efficiency (P≤ 0.01). There was significant difference between yield in surface and subsurface drip irrigation that was 3074 and 3988 kg/ha, respectively. Water use efficiency was 0.349 kg/m3 in subsurface drip irrigation that was greater than surface drip irrigation. The highest yield and water use efficiency in drip irrigation and subsurface irrigation 4 days, 4315 kg/ha and 0.375 kg/m3 respectively and the lowest with 2 days 3107 kg/ha and 0.265 kg/m3, respectively. Yields in irrigation intervals of 2, 4 and 6 days were 3491, 3725 and 3364 kg/ha, respectively, with no significance difference. The highest water use efficiency and yield were obtained in subsurface irrigation method with 4 days interval as 4315 kg/ha and 0.375 kg/m3 respectively, while the least water use efficiency and yield was obtained in surface irrigation method with 2 days interval as 3107 kg/ha and 0.265 kg/m3, respectively. Finally, using subsurface drip irrigation with irrigation every 4 days was chosen as the best treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • surface drip irrigation
  • subsurface drip irrigation
  • Irrigation Interval
  • Water use efficiency
CAPTCHA Image