بهره برداری بهینه مخزن در شرایط آلودگی ناگهانی با رویکرد مصالحه کمی- کیفی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر، محدودیت منابع آبی و رشد روزافزون جمعیت، سبب توجه به مسائل کمی بهره‌برداری از منابع آب موجود شده است. از سوی دیگر، آلودگی های دائمی و ناگهانی آبها به‌عنوان تهدید زیستی همواره مورد توجه بوده است به گونه ای که با وقوع آلودگی زیستی در سامانه های آبی یک بحران ملی می تواند تولید می شود. اما از آنجا که در سامانه مخزن اهداف و مطلوبیت‌های گوناگون و متضادی در کنار هم دیگر وجود دارند؛ اتخاذ تصمیم مناسب با در نظرگیری کلیه جوانب، کاری مشکل و پیچیده می باشد. به همین منظور در چنین شرایطی برای ایجاد سازش و مصالحه بین اهداف و مطلوبیت های متعارض، استفاده از روش رفع اختلاف می تواند راهکار مناسبی باشد. جهت انجام مطالعه، تخصیص های شرب و کشاورزی سد کرج که یکی از راهبردی ترین سدهای کشور از نظر تهدیدات کیفی می باشد، درنظر گرفته شده است. در این تحقیق، ابتدا مدل رفع اختلاف نش به‌عنوان مدل رفع اختلاف بکار برده شده است. با توجه به نتایج حاصل، مدل نش در زمان کاهش مطلوبیت های کیفی، مطلوبیت های کمی را افزایش می دهد و در نتیجه، آب با کیفیت نامناسب را به مصرف کننده تخصیص می دهد. بنابراین در این تحقیق مدل رفع اختلاف جدیدی توسعه داده شده است تا تخصیص‌های کمی با توجه به مطلوبیت های کیفی اصلاح شوند. بدین صورت که در شرایط بحران کیفی، تخصیص آب با کیفیت نامناسب، کمتر و با افزایش مطلوبیت کیفی افزایش تخصیص وجود خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reservoir Optimum Operation in sudden pollution condition using quality-Quantity Compromising Approach

نویسندگان [English]

  • S. Beygi
  • O. Bozorghaddad
  • M. Khayatkholghi
چکیده [English]

In recent years, limitation of water resources and the increasing trend of population growth cause the quantity issues on water supply. On the other hand, permanent and sudden pollution of waters as a biological threat has always been of high importance, because occurrence of biological pollution in water systems produces national crisis. However, since there are various and contradictory goals and utilities in reservoir systems, making proper decisions considering all aspects is a complex issue. A good strategy to compromise between the contradictory goals and utilities would be conflict resolution methods. To perform this study the allocations of drinking and agricultural waters of the Karaj dam, as one of the most strategic dams in Iran in the case of quality attacks, has been used. In this study, Nash model has been used as the conflict resolution method. According to the results, when there is a decrease in the quality aspects of water, Nash model assigns the priority to the quantity ones and allocates low-quality water to the consumers. Thus, a new conflict resolution method has been developed so that the allocations are modified according to the quality aspects. Thus, low-quality water is less allocated while more allocation is made along with an increase in the quality utility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality attacks in reservoirs
  • optimal allocation
  • Conflict resolution
CAPTCHA Image