مقایسه کود آبیاری با کوددهی سطحی بر کارآیی مصرف آب، کود، عملکرد، اجزای عملکرد ذرت و تلفات عمقی نیترات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روش کود دهی نقش مهمی در کارآیی مصرف آب و کود، عملکرد گیاه و تلفات کود ایفا می کند. آزمایش انجام شده به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی1389-1388 بر روی جویچه های انتها باز، انجام شد. فاکتور اول شامل چهار سطح آبی (W1-4) و فاکتور دوم شامل چهار سطح کودی (N1-4) به روش کودآبیاری بودند. تیمارهای 16 گانه فوق در نهایت با روش کود دهی سطحی، مورد مقایسه قرار گرفتند. نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق کود اوره و طی چهار مرحله به خاک اضافه گردید. 25 درصد کود مورد نیاز قبل از کشت به روش مرسوم، 25 درصد در مرحله 7برگی، 25 درصد در مرحله ساقه دهی و 25 درصد نیز در زمان سنبله دهی به صورت کودآبیاری به گیاه داده شد. کود مورد نیاز در روش پخش سطحی دو تقسیط مساوی (قبل از کاشت و مرحله هفت برگی) و آب مورد نیاز، نیز به مقدار 120 درصد توصیه آبی برای گیاه فراهم گردید. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد در تیمار 100 درصد نیاز آبی و 100 درصد نیاز کودی اتفاق افتاد. از طرف دیگر عملکرد در اکثر تیمارهای کودآبیاری در مقایسه با تیمار سنتی اختلاف معنی داری نشان داد. مصرف کود و آب نیز تحت تاثیر روش کوددهی و مقدار مصرف کود و آب قرار گرفت. بطوری که بیشترین کارآیی مربوط به سطح کودی 100 درصد و سطح آبی 100 درصد می باشد. همچنین بررسی تلفات عمقی نیترات در خاک نشان داد که بیشترین میزان تلفات مربوط به تیمار سنتی و به مقدار 1/25 درصد که از تمامی تیمار-های کود آبیاری بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Fertigation with Surface Broadcast Fertilizer Method in Water, Fertilizer Use Efficiency, Yield, Compenent Yield of Corn and Losses of Nitrogen

نویسندگان [English]

  • A. Mohseni
  • H. Mirseyed Hosseini
  • F. Abbasi
چکیده [English]

Fertilizing method plays an important role in fertilizer and water use efficiency and plant yield and losses fertilizer. A field experiment was carried out at 16 treatments with factorial a complete randomized block design during 2010 for free drainage furrows. First factor was four levels of water (60, 80, 100 and 120% of full irrigation) and second factor was four levels of fertilizer (0, 60, 80 and 100% of required fertilizer) for fertigation method. The 16 treatments mentioned above, were compared with common fertilizing method. Nitrogen requirement was applied in four stages of the growth: before cultivation, in seven leaves, shooting and earring stages, the first portion (before cultivation) was applied by manual distribution and others by fertigation. In conventional treatment, the whole of required fertilizer was used in two split applications (before planting and in seven leaves). Results showed, the highest yield, yield component and use efficiency of corn was obtained on 100% irrigation and 100% fertilizer treatments. While the highest amount percolation of nitrate into soil was related to conventional treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • furrow irrigation
  • Nitrate
  • Surface ‎ Broadcast
  • Water use efficiency
CAPTCHA Image