برهمکنش منبع نیتروژن و تنش خشکی در مرحله گلدهی ذرت بر جذب و کارایی نیتروژن و فسفر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده

اثر نیتروژن از منبع آلی و شیمیایی بر راندمان عناصر (نیتروژن و فسفر) در شرایط تنش آبی به‌ خوبی مشخص نشده است. بنابراین آزمایشی مزرعه‌ای با هدف تعیین اثر منابع مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر کارایی نیتروژن و فسفر در ذرت به‌ صورت طرح کرت‌های خرد شده به اجرا درآمد. کرت‌های اصلی شامل تیمار آبیاری در دو سطح (آبیاری بدون تنش و قطع آب در مرحله گل‌دهی به مدت دو هفته) و کرت‌های فرعی شامل کودهای نیتروژن‌دار (کود گاوی: 8/40 تن در هکتار، مرغی: 3/13 تن در هکتار، اوره: 435 کیلوگرم در هکتار، تلفیق کود گاوی با اوره: به ترتیب 4/20 تن در هکتار و 217 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (عدم مصرف کود) بودند. نتایج نشان داد اثر تنش کم آبی و نوع کود بر جذب نیتروژن معنی دار بود؛ اما جذب فسفر فقط تحت تأثیر نوع کود قرار گرفت، بطوری که بالاترین جذب نیتروژن و فسفر با بکارگیری کود مرغی بدست آمد. همچنین برهمکنش تنش کم آبی با نوع کود بر کارایی زراعی نیتروژن و فسفر و کارایی فیزیولوژیک نیتروژن معنی دار بود (01/0>P). اثر تنش کم آبی بر کارایی جذب نیتروژن و فسفر معنی‌دار نبود، ولی نوع کود بر این صفت اثر معنی داری داشت. کارایی فیزیولوژیک فسفر در اثر تنش آبی به طور معنی‌داری کاهش یافت. کارایی زراعی نیتروژن و فسفر و کارایی فیزیولوژیک نیتروژن با مصرف کود مرغی و گاوی و تحت شرایط تنش کم آبی به طور معنی‌داری کمتر از آبیاری بدون تنش بود. به طور کلی بالاترین کارایی زراعی و جذب نیتروژن و فسفر با بکارگیری کود مرغی در شرایط آبیاری بدون تنش و یا تلفیق کود گاوی با اوره در شرایط تنش کم آبی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction of N Sources and Drought Stress at Flowering Stage of Maize on N and P Uptake and Efficiency

نویسندگان [English]

  • S. Fallah
  • Fayez Raiesi
چکیده [English]

The effects of organic and inorganic N sources on nutrient (N and P) efficiency under the water-stressed conditions have not yet been determined. Thus, a field study was conducted to determine the influence of N from different sources along with drought stress on nutrient efficiencies of maize. Main plots consisted of two irrigation treatments (i.e., optimum irrigation and cut-off irrigation at silking stage for two weeks), and subplots comprised N fertilizers (cattle manure: 40.8 Mg ha-1, poultry manure: 13.3 Mg ha-1, urea fertilizer: 435 kg ha-1, cattle manure + urea fertilizer: 20.4 Mg ha-1and 20.4 Mg ha-1, respectively) and control (without fertilizer). Results indicated that the imposition of water deficit and fertilizer type had a significant effect on N uptake while P uptake was significantly affected only by fertilizer type. The highest N and P uptake were obtained with poultry manure. Similarly, significant differences in N and P use efficiency and N physiological efficiency were observed between the water deficit and fertilizer type (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Fertilizer
  • Irrigation
  • Maize
CAPTCHA Image