مقایسه برخی از شاخص‌های بهینه بهره‌وری آب در آبیاری تناوبی اراضی شالیزاری رشت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران/ دانشگاه گیلان

چکیده

آب یکی از نهاده‌های اصلی کشت برنج محسوب می‌شود. هدف اساسی مدیریت‌های نوین آبیاری برنج، افزایش بهره‌وری آب مصرفی و صرفه‌جویی آب در اراضی شالیزاری می‌باشد. در این تحقیق، به منظور بهینه‌سازی مدیریت آبیاری تناوبی متناسب با نیاز آبی مراحل مختلف رشد گیاه برنج، یک مدل شبیه‌سازی- بهینه‌سازی ارائه شده است که قادر به حداکثرسازی نمایه بهره‌وری تعرق، آب آبیاری و تبخیر-تعرق می‌باشد. عمق آب در هر نوبت آبیاری در مراحل استقرار، پنجه‌زنی، زایشی و رسیدگی و دوره تناوب آبیاری به عنوان متغیرهای تصمیم انتخاب شدند. شبیه‌سازی مراحل رشد گیاه، با استفاده از مدل هیدرولوژیکی کشاورزی SWAP و حل مدل بهینه‌سازی برای حداکثر نمودن بهره‌وری، به روش الگوریتم ژنتیک انجام شد. در نهایت، مقادیر بهینه بهره‌وری آب آبیاری، تعرق و تبخیر- تعرق به ترتیب 60/1، 90/2 و 33/1 کیلوگرم در متر مکعب بدست آمدند. پس از بررسی شاخص‌های بهره‌وری بهینه آب، به دلیل اعمال دور آبیاری متناسب با شبکه آبیاری سفیدرود و سهولت اندازه‌گیری آب ورودی، شاخص بهره‌وری آب آبیاری از میان شاخص‌های تعیین بهره‌وری آب مناسب‌تر تشخیص داده شد. نتایج حداکثرسازی شاخص بهره‌وری آب آبیاری نشان داد که عمق آب آبیاری 51، 29، 39 و 11 میلی‌متر به ترتیب در مراحل استقرار، پنجه‌زنی، زایشی و رسیدگی با دوره تناوب 8 روز منجر به بهبود بهره‌وری آب مصرفی برای برنج رقم هاشمی اراضی شالیزاری رشت می‌شود. نتایچ بهینه‌یابی نشان‌دهنده برتری آبیاری تناوبی بهینه در مقایسه با آبیاری غرقاب برنج است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Optimized Some Water Use Efficiency in Paddy Fields of Rasht

نویسندگان [English]

  • M. Aghajani
  • Maryam Navabian
چکیده [English]

Water for rice cultivation is one of the main inputs. The new administration of irrigated rice is increase water efficiency and water conservation in the paddy fields. In this research, for optimization of intermittent irrigation management in proportion to water requirement of different stages of rice growth was present an optimization- simulation model to maximize irrigation water, transpiration and evapotranspiration productivity Indexes. Irrigation water depth in stages of tiller, vegetative, maturity, harvest and irrigation intervals were selected as decided values in optimization model. Simulation of plant growth stages, using the hydrological model SWAP and genetic algorithm was used to solve the optimization model to maximize agricultural productivity. Finally, the optimum amount of irrigation water productivity, transpiration and evaporation - transpiration were obtained 1.60, 2.90 and 1.33(kg/m3) respectively. Results showed, irrigation water productivity index has more harmonize with Sefidroud irrigation network. Also the index is user-friendly in applying and calculating. So according to maximizing of water productivity index irrigation depth was recommended 51, 29, 39 and 11 mm respectively in stages of tiller, vegetative, maturity, harvest and and 8 days period of irrigation intervals to improve water productivity index in Hashemi variety in Rasht. Optimization results showed optimal intermittent irrigation is successive compared with flood irrigation in rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic algorithm
  • Rice
  • Optimization model
  • SWAP model
  • Intermittent irrigation management
CAPTCHA Image