مطالعه اثر غلظت های مختلف کادمیوم بر رشد کرم خاکی گونه ایزنیا فتیدا در یک خاک آهکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فلزات سنگین از راه های مختلفی همچون مصرف نهاده های شیمیایی، پساب ها و فاضلاب ها وارد زمین های کشاورزی و محیط زیست می-شوند. اثرات مخرب آنها بر محیط زیست و موجودات زنده گزارش شده است. با توجه به عکس العمل سریع موجودات زنده به تغییرات اکوسیستم خود، این تحقیق به منظور بررسی اثرات آلودگی یک خاک آهکی با فلز سنگین کادمیوم بر پارامترهای رشدی کرم خاکی گونه ایزنیا فتیدا4 انجام شد. بدین منظور رشد کرم خاکی گونه مذکور در خاک آهکی آغشته شده با مقادیر 80،6040،20،10،0 میلی گرم عنصر در کیلوگرم خاک و دو سطح بدون ماده آلی و افزایش 5 درصد وزنی ماده آلی در زمان های0،75،60،45،30،15 روز پس از افزایش عناصر به خاک مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای تغییر وزن کرم، تعداد کوکون تولید شده و درصد زنده مانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش ماده آلی می تواند اثرات مخرب فلزات را نسبتاً کاهش دهد. در خاک های تیمار شده با کادمیوم، با افزایش غلظت عنصر در خاک، وزن کرم ها کاهش یافت و کادمیوم بیشترین تاثیر را بر تعداد کوکون تولید شده داشته است (004/0 P< خاک آهکی). در خاک های تیمار شده با افزایش عنصر به خاک درصد زنده مانی کرم ها نیزکاهش معنی دار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Cadmium Concentrations on Growth of Eisenia fetida in a Calcareous Soil

نویسندگان [English]

  • R. Jenabi Haghparast
  • A. Golchin
  • E. Kahneh
چکیده [English]

Heavy metals are entered to the environment by mining and by applying sewage sludge and agricultural inputs to soils. These metals have detrimental effects on environment and soil organisms. An experiment was conducted to determine the cadmium affects on earthworms (Eisenia fetida) in a calcareous soil amended with 0 and 5% organic matter. The concentrations of Cd in soils were 0,10,20,40, 60 and 80 mg kg-1 and growth parameters of the earthworms were measured with 15 day intervals over 75 days. Survival, growth and cocoon production of earthworms were determined. The results showed that addition of organic matter to soils reduced the toxic effects of cadmium to earthworms. In soils contaminated with Cd the weights of the earthworms decreased with increasing the concentrations of this metal and cadmium had the highest negative effects on cocoon production. The highest earthworm’s mortality was recorded in soils contaminated with cadmium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthworm
  • Eisenia fetida
  • Cadmium
  • Survival
  • Cocoon
  • Organic matter
CAPTCHA Image