ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی چند عصاره گیر شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا در خاک های آهکی استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور فسفر قابل استفاده 10 نمونه خاک با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف توسط عصاره‏گیرهای اولسن، کالول، بی‏کربنات آمونیوم-دی‏تی‏پی‏ای، کلرید کلسیم 01/0 مولار، بری І، ІІ و مهلیچІ و ІІ تعیین شد. همچنین فسفر آلی و فسفر کل خاک ها تعیین شدند. به منظور بررسی ارتباط بین شاخص های گیاه لوبیا و فسفر عصاره گیری شده کشت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار به مدت 8 هفته اجرا شد. در پایان دوره کشت، لوبیا برداشت و شاخص های گیاهی شامل وزن خشک، غلظت فسفر در گیاه و مقدار جذب فسفر توسط بخش هوایی لوبیا تعیین گردید. نتایج نشان داد که مقدار فسفر استخراج شده توسط عصاره گیرها به صورت زیر کاهش یافت: کالول>مهلیچІІ>بریІІ>اولسن>بی‏کربنات آمونیوم-دی‏تی‏پی‏ای>مهلیچІ>بریІ>کلریدکلسیم 01/0 مولار. افزون بر این، فسفر آلی و کل خاک‏ها و فسفر عصاره گیری شده با روشهای کالول، مهلیچІІ و اولسن همبستگی معنی داری با شاخص‏های گیاه داشتند. بررسی رگرسیون گام به گام نشان داد که فسفر آلی و روش‏های عصاره گیری کالول و اولسن به تنهایی قادرند بخش اعظم تغییرات در شاخص های گیاه لوبیا را توضیح دهند. نتایج این تحقیق نشان داد که روش های کالول، اولسن و مهلیچІІ می تواند برای برآورد فسفر قابل استفاده گیاه لوبیا در خاک های آهکی مطالعه شده استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Several Chemical Extractants to Deterministic Phosphorus Availability for Bean (Phaseolus vulgaris) in Some Calcareous Soils

نویسندگان [English]

  • T. Raiesi
  • A. Hosseinpur
  • F. Raiesi
چکیده [English]

The objective of the present study was to evaluate several chemical extractants to estimate available phosphorus (P) for bean growing in calcareous soils from Chaharmahal-Va-Bakhtiari province. The amount of available P was measured by Olsen, Colwell, ammonium bicarbonate-DTPA, 0.01 M calcium chloride, BrayІ, ІІ, Mehlich І and ІІ extractants. In addition, soil organic P and total P were determined. A pot experiment consisting of a completely randomized design with three replications was conducted to evaluate the plant performance in association with chemical extractants. After the harvest, dry weight, P concentration and P uptake were determined. The results showed that the amount of extractable P decreased in the following order: Colwell> Mehlich ІІ> Bray ІІ> Olsen> Ammonium bicarbonate -DTPA> Mehlich І> Bray І> 0.01M Chloride calcium. Organic and total P and phosphorus extracted by Colwell, Olsen and Mehlich ІІ methods correlated significantly with plant indices. In addition, the results of stepwise regression analysis showed that the organic P, Colwell and Olsen extractants could explain more variation in the indices of bean plant. The results of this research showed that Colwell, Olsen and MehlichІІ extractants could be used to estimate plant-available P in the studied calcareous soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Available phosphorus
  • Bean plant
  • Soil chemical extractants
CAPTCHA Image