مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک های تحت کشت پسته و کشت نشده مجاور آن در منطقه بیاض

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مدیریت زراعی و کیفیت آب آبیاری نقش مهمی در خصوصیات خاک دارند. مطالعه حاضر در منطقه بیاض رفسنجان و با هدف بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و میکرومورفولوژی خاک های تحت کشت پسته و کشت نشده مجاور انجام گرفت. با توجه به نتایج تجزیه 500 نمونه آب آبیاری، چهار نمونه آب با نسبت های مختلف منیزیم به کلسیم انتخاب و سپس اقدام به مطالعه 5 خاکرخ تحت کشت پسته و 4 خاکرخ کشت نشده در مجاورت آن ها گردید. نمونه های خاک تحت آزمایش های فیزیکی و شیمیایی معمول و میکرومورفولوژی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان شوری در زمین های کشت نشده (256 دسی زیمنس بر متر) در مقایسه با زمین های تحت کشت (9/8 دسی زیمنس بر متر) بیشتر بود. با افزایش نسبت منیزیم به کلسیم در آب آبیاری، این نسبت در خاک های تحت کشت در مقایسه با خاک کشت نشده مجاور، افزایش یافت. از سوی دیگر، آبیاری با آب دارای کیفیت مناسب، نسبت مزبور را در خاک های تحت کشت در مقایسه با خاکرخ شاهد کاهش داد. مطالعات میکرومورفولوژی حاکی از وجود بلورهای عدسی و صفحات قفل شده گچ در خاک های کشت نشده می باشد. بلورهای منفرد و عدسی شکل با اندازه کوچک شکل غالب بلور گچ در خاکرخ های تحت کشت پسته بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physicochemical Properties and Micromorphology of Pistachio Orchards Compared to Adjacent Non-cultivated Soils in Bayaz Area

نویسندگان [English]

  • F. Nourmandipour
  • Mohammad Hady Farpoor
  • M. Sarcheshmehpour
چکیده [English]

Crop management and irrigation water quality play an important role on soil properties. The present research aimed to study physicochemical properties and micromorphology of soils under pistachio orchards compared to non-cultivated adjacent soils. Four water samples with different Mg/ca ratios were selected according to analyses of 500 irrigation water samples. Five pedons in pistachio orchards and 4 pedons in non-cultivated adjacent soils were studied. Routine physicochemical analyses and micromorphology observations performed on soil samples. Results of the study showed that electrical conductivity in non-cultivated soils (256 dS/m) was remarkably higher than cultivated soils (8.9 dS/m). Mg/Ca ratio in cultivated soils compared to adjacent non-cultivated soils increased with increasing Mg/Ca ratio of irrigation water. On the other hand, using high quality irrigation water decreased this ratio in cultivated soils compared to blank samples. Lenticular and interlocked plates of gypsum observed in non-cultivated soils. Isolated and small size lenticular gypsum crystals were dominant in pistachio orchard soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsiferous soils
  • Lenticular gypsum
  • Ma/Ca ratio
  • Pistachio orchards
  • Rafsanjan
CAPTCHA Image