بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف– لوئیس

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران

چکیده

با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و سهم غالب بخش کشاورزی در استفاده از این منابع، صرفه جویی در این بخش از امور ضروری و حیاتی است. استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب که می توانند مقادیر زیادی آب، آب نمک یا محلول های فیزیولوژیکی را جذب نمایند، از جمله راهکارهای افزایش بهره وری آب کشاورزی بوده که باعث افزایش قابل توجه کارایی مصرف آب نیز می‌گردد. در این تحقیق، به مطالعه تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر روی پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف- لوئیس از طریق زمان های پیشروی محاسبه شده و تأثیر سوپر جاذب بر روی پارامترهای این معادله مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در مزرعه آموزشی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در شهرستان گرگان در شرایط بدون کشت انجام گردید در این تحقیق از چهار سطح ترکیبی پلیمر سوپرجاذب A200 با خاک شامل 0، 7، 11 و 16 گرم پلیمر در متر مربع در عمق 25 سانتی متر خاک در 4 تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد، با افزایش پلیمر A200 به خاک، پارامترهای معادله نفوذ در هر جویچه با افزایش مقدار پلیمر اضافه شده بطور متوسط حدود 20% و 80%، افزایش می یابد. در نتیجه مقدار نفوذپذیری نهایی بین 22% تا 77% و نفوذپذیری تجمعی خاک بطور متوسط حدود 42% افزایش می یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Super Absorbent A200 on the Infiltration Parameters

نویسندگان [English]

  • Hossein Sharifan
  • P. Mokhtari
  • A. Hezarjaribi
چکیده [English]

By considering the shortage of water resources in our country and dominant share of agriculture in making use of these resources, economizing and saving in this sector and using management practices for raising the efficiency of water consumption is necessary and essential. Super absorbent polymers, polymer gel, Are hydrophilic and are able to absorb a vast amount of water, Salt water, or physiological solutions and enhance the act of saving water in soil. Using super absorbent polymer is one of the methods that enhances the utilization of water that not only provide conditions which makes quality performance better, it also considerably increases the water use efficiency. In this research we examined the effect of super absorbent on the infiltration equation parameters (Kostiakov _ Lewis) through the advance time calculated and the effects of superabsorbent on these equations also were examined. The experiment were performed in the educational farm of the university of natural resources and agriculture in a no cultivation conditions.in this research four combinations of superabsorbent polymer A200 with soil which were composed of 0,7,11,16gr of polymers in square at a depth of 25cm and the electric current was 0.75 liter per second were considered. The experiment were performed four times. The results indicated that by adding polymers A200 to the soil, advance time and rollback time were increased. also therefore the Infiltration and the cumulative soil Infiltration were increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • furrow irrigation
  • Super absorbent polymer
  • Advance time
  • Infiltration equation
CAPTCHA Image