تأثیر تعداد نمونه بر صحت تخمین وضعیت شوری و سدیمی خاک با استفاده از تخمین‎گرهای مختلف

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

شوری و سدیمی بودن خاک از جمله مهم ترین عوامل محدودکننده ی رشد گیاهان محسوب می شوند. پژوهش حاضر می کوشد تا تأثیر تعداد نمونه بر صحت تخمین وضعیت شوری و سدیمی خاک‌های منطقه ی اسلامیه ی رفسنجان را توسط تخمین‎گرهای کریجینگ معمولی، وزن‌دهی معکوس فاصله و اسپلاین آزمون نماید. ابتدا قابلیت هدایت الکتریکی و نسبت جذب سطحی سدیم 100 نقطه ‌ی مشاهداتی در قالب الگوی نمونه‌برداری شبکه ای منظم (با فاصله ی 500 متر) در سه عمق اندازه گیری شد و به‌کمک هر کدام از تخمین‎گرهای مزبور، پهنه‌بندی آن‌ها انجام گرفت. سپس با حذف تصادفی تعداد 20، 40 و 60 نمونه از مجموع داده‌های اولیه، برای هر مجموعه داده‌ی جدید، پهنه بندی مجدد وضعیت شوری و سدیمی خاک صورت گرفت. پس از اتمام هر مرحله از مجموع مراحل دَه‌گانه ی مورد استفاده برای حذف داده‌ها، شاخص خطای جذر میانگین مربعات استاندارد شده (RMSE%) برای هر تخمین‎گر محاسبه شد. در نهایت، شاخص‌های خطای به دست آمده، با استفاده از آزمون‌های فریدمن و ویلکاکسون مورد مقایسه‌ی آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در 100 نقطه ی مشاهداتی، اختلاف آماری معنی داری بین نتایج سه تخمین‎گر در سطح اطمینان 95 درصد وجود ندارد. با کاهش تعداد نمونه ها و انجام آزمون فریدمن مشاهده شد که بین نتایج سه تخمین‎گر، تفاوت معنی داری وجود دارد؛ لیکن استفاده از آزمون تکمیلی ویلکاکسون مشخص نمود که اختلاف بین نتایج تخمین‎گرهای کریجینگ معمولی و وزن دهی معکوس فاصله، معنی دار نمی‌باشد. در نتیجه، استفاده از تخمین‎گر وزن دهی معکوس فاصله با توجه به دقت نسبتاً خوب، سهولت محاسبات و نیاز کم تر به نقاط نمونه برداری، برای مطالعات آتی در منطقه ی مطالعاتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sample Size on the Accuracy of Estimation of the Soil Salinity and Sodicity Status using Different Estimators

نویسنده [English]

  • I. Esfandiarpour Borujeni
چکیده [English]

Soil salinity and sodicity are considered as the important factors limiting the plants growth. This study was conducted to assess the influence of the sample size on the accuracy of estimation of soil salinity and sodicity status, made by ordinary kriging, inverse distance weighting and spline estimators in Eslamieh area, Rafsanjan city. First, electrical conductivity (EC) and sodium adsorption ratio (SAR) were measured for 100 observation points, collected from three depths using a regular grid sampling pattern with an interval of 500 meter. These properties were mapped using aforesaid estimators. Then, random omission of 20, 40 and 60 samples from the total primary dataset (100 samples), was done and in each new situation, EC and SAR were mapped again. At the end of all 10 stages used to omit the samples, the index of standardized root mean square error (RMSE%) was measured for each estimator. Finally, the obtained contents of RMSE% were statistically compared using Friedman and Wilcoxon tests. The results showed using relatively high number of samples (all 100 observation points), three analyzed estimators have no significant difference (95% confidence level). In the cases of lower sample sizes, Friedman test revealed a significant difference among the estimators; whereas using Wilcoxon test, as a supplementary procedure, no significant difference was observed between the results obtained from ordinary kriging and inverse distance weighting. Hence, thanks to the relatively good precision, ease of processing and lower required sampling points, the inverse distance weighting estimator is recommended for future studies in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spline
  • Kriging
  • Inverse Distance Weighting
  • Saline and sodic soils
CAPTCHA Image