تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز- گروه آبیاری

چکیده

پرش هیدرولیکی نقش مؤثری در استهلاک انرژی جنبشی جریان در پایین دست سازه های آبی در حوضچه های آرامش ایفا می کند. در این تحقیق خصوصیات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با زبری های نیم استوانه ای شکل و آبپایه ی مستطیلی بر روی دو بستر با شیب معکوس 1 و 5/1 درصد و بستر افقی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 338 آزمایش در محدوده اعداد فرود 6/4 تا 4/7 انجام گرفت. نتایج نشان داد طول پرش هیدرولیکی در شیب معکوس 5/1 درصد بر روی آبپایه بطور متوسط 46 درصد و در حالت پرش بر روی بستر زبر بطور متوسط 49 درصد کاهش می یابد. همچنین عمق ثانویه پرش هیدرولیکی در شیب معکوس 5/1% بر روی آبپایه حداکثر 4/24 درصد و بر روی بستر زبر حداکثر 44 درصد نسبت به پرش کلاسیک کاهش یافت. بنابراین در مواقعی که تثبیت پرش با کاهش طول آن مدنظر باشد، بکارگیری یک آبپایه پیوسته روی شیب معکوس دارای نتیجه مطلوب و مقرون به صرفه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Sill and Artificial Roughness over Adverse Bed Slopes on Hydraulic Jump Characteristics

نویسندگان [English]

  • P. Parsamehr
  • Davoud Farsadi
  • A. Hosseinzadeh Dalir
چکیده [English]

Hydraulic jump plays a significant role in dissipation of kinetic energy downstream of hydraulic structures in a stilling basin. In the present research, hydraulic jump characteristics on roughened bed with half cylindrical shape bars and rectangular bed sill on two adverse slopes of 1 and 1.5 % and horizontal bed were investigated. In total 338 experiments were performed for Froude numbers ranging from 4.6 to 7.4. The results indicated that the length of the hydraulic jump on the adverse slope of 1.5% decreased 46% with sill and 49% on rough bed. Also maximum reduction of sequent depth on the adverse slope of 1.5 % with sill and on rough bed was 24.4% and 44%, respectively, compared with the classic jump. Furthermore, application of a continuous sill on adverse slope to stabilize hydraulic jump with decreasing its length will be economical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Loss
  • Stabilization of Hydraulic Jump
  • Stilling Basin
  • Adverse Slope
CAPTCHA Image