تاثیر اسید هومیک بر رفتار جذبی فسفر در یک خاک آهکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر اسید هومیک روی رفتار جذبی فسفر، آزمایشی در سه سطح اسید هومیک (0، 100،200 میلی گرم در لیتر ) در غلظت های مختلف فسفر (0 تا 30 میلی گرم در لیتر ) و در دو قدرت یونی 1/0 و 01/0 مولار بررسی شد؛ داده های جذب با معادلات لانگمویر، فروندلیچ و تمکین برازش داده شدند و بر اساس ضریب تبیین (R2) معادله لانگمویر بهتر برازش یافت ( 98/0- 91/0=R2). نتایج نشان داد که مصرف اسید هومیک جذب فسفر را به طور قابل توجهی پایین آورد و حداکثر جذب تک لایه ای لانگمویر (qmax)، را بیش از 50% در مقایسه با نمونه شاهد کاهش داد. همچنین پارامترهای جذب شامل انرژی جذب لانگمویر ((KL, فاکتورهای ظرفیت و شدت جذب فروندلیچ (,KF n) و ضریب تمکین ((KT با افزودن اسید هومیک در هر دو قدرت یونی کاهش یافتند. حداکثر ظرفیت بافری (MBC)، ظرفیت بافری تعادلی (EBC) و ظرفیت بافری استاندارد خاک (SBC) در غلظت 200 میلی گرم در لیتر اسید هومیک، بیش از 50 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. کاربرد اسید هومیک غلظت تعادلی فسفر (EPC) را در هر دو قدرت یونی افزایش داد، به طوری که مقدار EPC از 28/0 تا 40/0 (در قدرت یونی 01/0 مولار ) و از 21/0 تا 39/0 (در قدرت یونی 1/0 مولار ) میلی گرم بر لیتر افزایش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که جذب رقابتی اسید هومیک با فسفر موجب کاهش جذب فسفر شده و در نتیجه می تواند موجب افزایش فراهمی فسفر برای گیاهان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid on Adsorption Behavior of Phosphorus in a Calcareous Soil

نویسندگان [English]

  • R. Zebardast
  • E. Sepehr
چکیده [English]

In order to investigate the effect of humic acid (HS) on P adsorption behavior, an experiment carried out with three levels of HS (0, 100, 200 mg/L) and various P concentration (0 to 30 mg/L) at two ionic strengths (IS) of 0.1 and 0.01 M. Adsorption data were fitted to Langmuir, Freundlich and Temkin equations, and Langmuir was better fitted than others (R2=0.91 to 0.98). Results indicated that HS application significantly lowered the adsorption isotherm curves and Langmuir maximum mono layer adsorption (qmax) decreased up to %50 in comparison to control. Also sorption parameters including Langmuir bonding energy parameter (KL), Freundlich capacity and intensity factors (KF, n), and Temkin retention parameter (KT) decreased significantly by adding HS. Maximum buffering capacity (MBC), equilibrium buffering capacity (EBC) and standard buffering capacity (SBC) decreased more than %50 in HS200. Application of HS increased equilibrium phosphorus concentration (EPC) in both ionic strength, as EPC increased from 0.28 to 0.40 mg/L (IS=0.01 M) and 0.21 to 0.39 mg/L (IS=0.1 M). Finally, it was concluded that HS reduced P sorption due to competition on sorption sites and resulted in increasing P availability to plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphorus
  • Humic acid
  • Ionic strength
  • Adsorption Isotherms