تاثیر دوره‌های تر - خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در اکثر پروژه‌های عمرانی از جمله احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی تثبیت خاک نقش مهمی را دارد. دستیابی به حداکثر دوام یا پایایی در برابر دوره‌های تر – خشک یکی از اهداف تثبیت خاک می‌باشد. لذا لیانت‌های هیدرولیکی مختلفی با مقادیر متفاوت وابسته به نوع و اهمیت پروژه مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا نتیجه مطلوب از نقطه نظر اقتصادی و فنی حاصل شود. در این تحقیق تاثیر دوره‌های تر – خشک بر روی خواص مهندسی خاک رس (با خمیرایی کم) تثبیت شده مطالعه و لیانت‌های آهک، سیمان، آهک-سیمان با مقادیر (6-2) درصد وزنی خاک، استفاده گردید. نتایج نشان داد که با تغییر نوع و درصد لیانت، دوام نمونه های مختلف در برابر دوره های تر –خشک مختلف می باشد بطوریکه نمونه های بدون لیانت دوام نداشته و نمونه های با ترکیب آهک4%- سیمان4% ، 12 سیکل تر-خشک را تحمل نمودند. همچنین نتایج نشان داد که پس از سیکل های تر-خشک، حجم و جرم نمونه ها تغییر و مقاومت فشاری آنها کاهش می یابد بطوریکه مقاومت فشاری نمونه ها از 40 درصد تا 60 درصد کاهش یافت. این مطالعه نشان می‌دهد که دوره‌های تر – خشک باعث تغییرات مشخص در خصوصیات ژئوتکنیکی خاک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Wet-Dry Cycles on the Geotechnical Properties of Stabilized Clayey Soil by Lime and Cement

نویسندگان [English]

  • J. Behmanesh
  • B. Mohammadnejad
چکیده [English]

In most civil projects, such as irrigation and drainage networks constructions, soil stabilization has an important role. Achieving maximum durability against wet-dry cycles is one of the soil stabilization objects. Therefore, depend upon project type and its importance; various hydraulic binders with different amounts are tested to obtain desirable results from technical and economical view. In this research, the effect of dry-wet cycles on engineering properties of clayey soils (low plasticity) was studied and lime, cement and lime-cement binders, with (2-6) percent of soil weight, were used. The results showed that with changing type and percent of binders, various sample durability against dry-wet cycles is different so that without binder samples did not have durability and the samples stabilized by 4% cement and 4% lime tolerance 12 wet-dry cycles. The results also showed that after dry-wet cycles, the mass and volume of sample were changed and its unconfined compressive strength was decreased so that the decrease of the unconfined compressive strength was between 40% and 60%. The present study showed that dry-wet cycles significantly cause to change the soil geotechnical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wetting-Dring
  • Cement
  • Lime
  • Unconfined compressive strength
  • durability
CAPTCHA Image