اثر کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا بر زیست‌توده میکروبی و فعالیت آنزیمی در خاک‌های آلوده شده به کادمیم در کشت آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

شهرکرد

چکیده

موجودات زنده خاک مانند کرم‌های خاکی و قارچ‌های میکوریزا آربسکولار نقش مهمی در پایداری اکوسیستم و زیست فراهمی عناصر به‌ویژه فلزات سنگین در خاک دارند. جهت بررسی اثرات این موجودات زنده بر زیست‌توده میکروبی، فعالیت آنزیمی و تنفس در خاک‌های آلوده شده به کادمیم، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه اجرا شد. اثرات کرم‌خاکی (Lumbricus rubellus و بدون کرم‌خاکی) و قارچ میکوریزا آربسکولار (,Glomus intraradices Glomus mosseae و بدون میکوریزا) به‌طور جداگانه و باهم بر ماده آلی، کربن آلی محلول، تنفس خاک، کربن زیست توده میکروبی، فعالیت آنزیم اوره‌آز، فسفاتاز قلیایی و پروتئین گلومالین خاک در خاک‌های آلوده شده با صفر، 10 و 20 میلی‌گرم کادمیم در کیلوگرم خاک، در کشت گیاه آفتابگردان با سه تکرار مطالعه شد. نتایج نشان داد هر دو موجود کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا در خاک‌های آلوده زنده ماندند. به‌طور کلی آلودگی کادمیم فعالیت‌های میکروبی خاک را کاهش داد. کرم خاکی کربن آلی محلول را در سطوح مختلف کادمیم 10-4 درصد افزایش داد. مقدار کربن زیست‌توده میکروبی در تیمارهای میکوریزایی 4/2-9/1 برابر تیمارهای غیرمیکوریزایی بود و نسبت آن به کربن آلی خاک از 23 درصد در خاک‌های غیرآلوده تا 53 درصد در خاک‌های آلوده افزایش یافت. آلودگی کادمیم نسبت فعالیت آنزیمی خاک به کربن زیست‌توده میکروبی را کاهش داد ولی کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا این نسبت‌ها را به‌ترتیب 18-10 و 54-40 درصد در فسفاتاز قلیایی و 9-4 و 55-40 درصد در اوره‌آز کاهش دادند. در سطح mg kg-1 20 کادمیم تولید گلومالین توسط دو گونه قارچ اختلاف معنی‌دار داشت و در گونه G. mosseae 15 درصد بیشتر بود. تنفس خاک نیز اگرچه با افزایش سطح آلودگی کاهش داشت ولی بر اثر فعالیت کرم‌خاکی و قارچ میکوریزا افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Earthworm and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Microbial Biomass Carbon and Enzyme Activity in a Soil Contaminated with Cadmium in Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivation

نویسندگان [English]

  • F. Aghababaei
  • F. Raiesi
  • alireza hosseinpuor
چکیده [English]

Soil biota such as earthworms and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) play an important role in the stability of ecosystem, and the bioavailability of soil elements, in particular heavy metals, in soils. To examine the effects of these organisms, a 3×2×3 factorial experiment arranged as randomized complete design was set up to study the individual and combined influence of earthworms (Lumbricus rubellus L.) and AMF (Glomus mosseae and Glomus intraradices) on soil organic matter (OM), dissolve organic carbon (DOC), soil respiration, microbial biomass carbon (MBC), soil enzyme activity and glomalin production in a calcareous soil contaminated with 0, 10, 20 mg of Cd kg-1 soil cropped with sunflower (Helianthus annuus L.) with three replications. Both earthworms and mycorrhizal fungi were able to survive in all the treatments with added Cd. Results showed that Cd pollution decreased all the measured microbial activities and properties in soil. Earthworm treatment increased DOC by 4-10% at all Cd levels. The amount of soil MBC in mycorrhizal treatments was greater (1.9-2.4 times) than that in non-mycorrhizal treatment, and AMF inoculation increased MBC/TOC ratio from 23% to 53% in Cd-polluted soils. Earthworm and AMF enhanced soil enzyme activity/MBC ratio, 10-18 and 40-54% for soil alkaline phosphatase and 4-9 and 40-55% for soil urease, respectively. The glomalin production increased at 20 mg kg-1 and was about 15% greater in G. mosseae than in G. intraradices species. Although soil respiration was decreased substantially with Cd pollution, inoculation of either earthworms or AMF enhanced soil respiration when compared with the corresponding controls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Earthworm
  • Arbuscular mycorrhizal fungi
  • Microbial biomass carbon
  • Alkaline phosphatase
  • Urease and Soil respiration
CAPTCHA Image