اثر فرا ریشه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) بر قابلیت استفاده و شکل‌های مس در تعدادی از خاک‌های آهکی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تغییر در فعالیت‌های ریزجانداران و ویژگی‌های شیمیایی در خاک فرا ریشه می‌تواند بر قابلیت استفاده و جزء‌بندی مس مؤثر باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر فرا ریشه لوبیا بر قابلیت استفاده و جزء‌بندی مس در 10 خاک آهکی ایران با استفاده از ریزوباکس در گلخانه انجام شد. کل کربن آلی، کربن آلی محلول، کربن زیست توده میکروبی، pH، مس قابل استفاده (با استفاده از 7 روش عصاره‌گیری شیمیایی) و شکل‌های مس در خاک‌های فرا ریشه و توده تعیین شدند. نتایج نشان داد که کل کربن آلی، کربن آلی محلول و کربن زیست توده میکروبی در خاک‌های فرا ریشه لوبیا افزایش معنی‌دار (01/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Red Bean (Phaseolus vulgaris L.) Rhizosphere on the Bioavailability and Fractions of Copper in some Calcareous Soils

نویسندگان [English]

  • H.R. Motaghian
  • A. Hosseinpour
چکیده [English]

Change in microorganism activity and chemical properties can be affect on availability and fractionation of Copper (Cu). This research was conducted to investigate the availability and fractionation of Cu in the bean rhizosphere and bulk soils in 10 calcareous soils using rhizobox at greenhouse. Total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), microbial biomass carbon (MBC), pH, available Cu (by using 7 chemical extractants) and Cu-fractions were determined in the rhizosphere and bulk soils. The results indicated that in the bean rhizosphere soils, TOC, DOC and MBC increased significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Rhizosphere
  • copper
  • Fractionation
  • Chamical extractants
CAPTCHA Image