اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ملی زابل

2 دانشگاه زابل

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

افزودن عناصر سنگین به خاک، باعث تغییر الگوی اصلی توزیع عناصر سنگین در خاک می شود و توزیع عناصر سنگین در خاک بستگی به نوع عنصر، سطح کاربرد، زمان افزودن عناصر و ویژگی های خاک دارد. این تحقیق، جهت بررسی اثر زمان بر توزیع بخش های شیمیایی سرب در خاک انجام گردید. تیمارها شامل کاربرد دو سطح کود گاوی (صفر و 5 درصد) و دو سطح سرب با استفاده از نمک نیترات سرب (صفر و 200 میلی گرم در کیلوگرم) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بود. نمونه ها به مدت 120 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 60 درصد ظرفیت زراعی، انکوباسیون شدند. و در 4 بازه ی زمانی ( 30-0، 60-0، 90-0، 120-0 روز)، توزیع شکل های شیمیایی سرب، با روش عصاره-گیری پی در پی تعیین شد. نتایج نشان داد گذشت زمان باعث کاهش بخش سرب تبادلی، کربناته و باقیمانده و افزایش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردیده است. همچنین در تیمار اثر برهمکنش زمان با کود گاوی، کاهش بخش تبادلی و باقیمانده و افزایش بخش سرب کربناته، اکسید آهن_منگنز و ماده آلی مشاهده شد و حاصل برهمکنش زمان با غلظت سرب، منجر به کاهش در بخش سرب تبادلی، کربناته و باقیمانده و افزایش در بخش سرب متصل به اکسید آهن_منگنز و ماده آلی گردید. لذا از آنجایی که بیش ترین زیست فراهمی و بخش بالقوه سمی سرب، در بخش محلول - تبادلی است، مزیت این تحقیق کاهش این بخش با گذشت زمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time Effect on Distribution of Different Fractions of Lead in Polluted Soils

نویسندگان [English]

  • ghodsie hoseinian rostami 1
  • Ahmad Gholamalizadeh Ahangar 2
1
2 University of Zabol
3
چکیده [English]

Adding heavy metals to soils leads to change of their original distribution pattern. Heavy metals distribution in soils depends upon heavy metal, application level, application time and soil characteristics as well. This investigation was conducted to assess the time effect on distribution of different fractions of Lead in soils. The experiment conducted as a factorial in a completely randomized design with three replications and two levels of cow manure (0 and 5%) and two levels of Lead using Lead nitrate (0 and 200 mg kg-1). Samples were incubated at 250C and 60% of field capacity for 120 days with different time intervals (0-30, 0-60, 0-90 and 0-120 day) to determine Lead fractions using sequential extraction methods. The results showed that Lead concentration decrease in exchangeable, carbonated and residual fractions during the time. Also the interactions between cow manure and time cause of decreases in the exchangeable and residual fractions and increases in the carbonated, Fe-Mn oxides-bound as well as organic matter-bond fractions. The interactions between time and Lead concentration lead to decrease in the exchangeable, carbonated and residual fractions and increase in the Fe-Mn oxides-bound and organic matter-bond Lead fractions. Since the most availability and toxic potential of lead is in the exchangeable-solution, the advantage of the this study is to reduce potion of this section during the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • Cow manure
  • Sequential Extraction
  • Lead
CAPTCHA Image