تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بخش عمده فسفر خاک به شکل آلی است. اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم از جمله ترکیبات آلی فسفردار خاک می باشند. قارچ های خاک نقش مهمی در تبدیل این ترکیبات به فرم معدنی ایفا می کنند. در میان قارچ ها، آسپرژیلوس یکی از انواع موثر در هیدرولیز ترکیبات آلی می باشد. به منظور مطالعه توانایی جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز بستره های اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 5 جدایه قارچ (4 جدایه آسپرژیلوس و جدایه تریکودرما هارزیانوم) و تیمار شاهد (فاقد قارچ) و دو نوع ترکیب آلی فسفر (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) بودند. فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی، تغییرات pH محیط کشت و میزان فسفر معدنی حاصل از هیدرولیز جدایه های فوق، که در محیط کشت PDB در دمای 28 درجه سانتیگراد رشد داده شده بودند،14 روز پس از تلقیح اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که کلیه جدایه های قارچ در معدنی کردن فسفر آلی از لحاظ آماری در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری داشتند. از میان جدایه های مورد مطالعه، بیشترین میزان معدنی شدن فسفر مربوط به قارچ آسپرژیلوس نیجر (A15) بود. نتایج نشان داد که نوع بستره آلی بر توانایی جدایه ها جهت هیدرولیز تاثیر می گذارد. جدایه ها در محیط کشت حاوی گلیسرو فسفات سدیم نسبت به اسید فیتیک فسفر معدنی بیشتری آزاد کردند. همچنین میزان فعالیت فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه ها در محیط کشت حاوی گلیسرو فسفات سدیم نسبت به اسید فیتیک بیشتر بود. در بین اکثر جدایه ها کاهش pH محیط حاوی اسید فیتیک نسبت به گلیسرو فسفات سدیم بیشتر صورت گرفت. فسفر معدنی محیط کشت جدایه های آسپرژیلوس حاوی گلیسرو فسفات سدیم با فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی همبستگی مثبت با ( R2 مساوی72/0 و 67/0 به ترتیب) و با pH محیط کشت همبستگی منفی و معکوس وR2 مساوی 79/0داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aspergillus Isolates on Hydrolysis of Soil Organic Phosphorus (Phytic Acid and Sodium Glycerophosphate)

نویسندگان [English]

  • T. Javaheri
  • A. Lakzian
  • P. Taheri
  • R. Khorasani
چکیده [English]

Organic phosphorus is the dominant part of soil phosphorus. Phytic acid and sodium Glycerophosphate are two different forms of soil organic phosphorus. Soil fungi play an important role in the conversion of these compounds into inorganic forms. Among the fungi, Aspergillus is one of the most effective organisms in hydrolysis of organic compounds. In order to study the ability of Aspergillus fungi on the hydrolysis of Phytic acid and sodium Glycerophosphate, an experiment was conducted as a completely randomized design with factorial arrangement and three replications. The first experimental factor include five fungi isolates (four Aspergillus isolates, Trichoderma harzianum and control) and the second factor include two different organic phosphorus compounds (Phytic acid and Sodium Glycerophosphate). All isolated were grown in PDB at 28 oC and rate of hydrolysis of inorganic phosphorus was determined after 14 days inoculation. In addition, acid and alkaline phosphatase activity and medium pH were measured. The results showed that Aspergillus isolates and Trichoderma harzianum mineralized organic phosphorus significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inorganic phosphorus
  • Hydrolysis
  • Aspergillus
  • Phytic acid
  • Sodium Glycerophosphate
CAPTCHA Image