تأثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی‏های فیزیکی خاک در تعدادی از کشت و صنعت‏های نیشکر استان خوزستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر کشت کار مکانیزه دراز مدت نیشکر بر برخی از ویژگی‏های فیزیکی خاک در مزارع چند کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان می‏باشد. بدین منظور پژوهشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 38 نقطه در هر یک از کشت و صنعت‏های دعبل خزاعی، امیرکبیر، کارون و هفت‏تپه به ترتیب با 5، 15، 40 و 50 سال سابقه بهره‏برداری صورت گرفت. پارامترهای بافت خاک، قابلیت هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم، ماده آلی، کربنات کلسیم معادل، واکنش خاک، چگالی ظاهری (BD)، مقاومت فروروی (PR) در دامنه رطوبتی 96/17-82/16 درصد جرمی از دو عمق 40-0 و 80-40 سانتی‏متری و میانگین وزنی قطر خاکدانه‏ها (MWD) از سطح خاک و عمق 40 سانتی‏متری اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش سال‏های بهره‏برداری، BD و PR افزایش یافت و همچنین میزان پایداری خاکدانه‏ها به دلیل بهبود سطح ماده آلی، روند صعودی پیدا کرد. مقدار PR با افزایش عمق خاک، افزایش پیدا کرد به طوری که در محدوده عمق 55 تا 80 سانتی‏متری به بیش‏ترین حد رسیده است. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر تعداد سال‏های بهره‏برداری بر پارامترهای BD، PR و MWD معنی دار شد. به طوری که افزایش BD، PR و MWD با افزایش تعداد سال‏های بهره‏برداری از 5 به 50 سال به ترتیب از 57/1 به 7/1 گرم بر سانتی مترمکعب، از 98/0 به 16/1 مگاپاسکال و از 98/0 به 76/1 میلی‏متر در عمق اول و از 58/1 به 79/1 گرم بر سانتی مترمکعب و از 29/1 به 15/2 مگاپاسکال در عمق دوم همراه بود. در حالی که تغییر معنی‏داری در MWD مرتبط با افزایش تعداد سال های بهره‏برداری در عمق دوم دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long-Term Effects of Mechanized Cultivation on Some Soil Physical Properties in Some Khozestan Sugarcane Agro-Industries

نویسندگان [English]

  • B. KhaliliMoghadam
  • S. Jafari
  • S. Ghorbani Dashtaki
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the long-term effects of mechanized sugarcan cultivation on some soil physical properties in several lands of Khozestan Sugarcane Agro-Industries. According to this, the experiment was carried out statistically as a randomized complete block design at 38 points in each of Deabal-Khazaei, Amir-Kabir, Karoon and Haft-Tapeh Agro-Industries with 5, 15, 40 and 50 years service. Measured soil variables included soil texture, electrical conductivity, sodium adsorption ratio, organic matter, equivalent calcium carbonate, acidity, bulk density (BD), resistance of soil penetration (PR) at 16.82-17.96 moisture interval at two depths 0-40 and 40-80 cm and mean weight diameter (MWD) at soil surface and 40 cm depth. The results showed that BD and PR increased with numbers of years service and also, MWD increased caused by improvement soil organic matter content. The PR values increased with depth, which achieved to the greatest value at 55 to 80 depth interval. Also, results showned that the significant effect of number of years service on BD, PR and MWD, so that BD, PR and MWD with increasing the number of years service from 5 to 50 years were increased from 1.57 to 1.7 gr/cm3, 0.98 to 1.16 MPa and 0.98 to 1.76 mm at first depth and 1.58 to 1.79 gr/cm3 and 1.29 to 2.15 MPa at second depth, respectively. Whereas, non-significant change was found in MWD related to increase the number of years service at first depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance of penetration
  • Bulk density
  • Mean weight diameter
  • Years service
CAPTCHA Image