ارزیابی جذب کادمیوم و روی بوسیله گلایول، لاله و نرگس

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا

2 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

بمنظور بررسی ظرفیت جذب کادمیوم و روی بوسیله گل های گلایول، لاله و نرگس، پژوهشی بر خاک های آلوده به کادمیوم و روی در قالب آزمایش فاکتوریل و بصورت طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور، شامل خاک های با آلودگی گوناگون (در سه سطح A بالاترین آلودگی،B کمترین آلودگی و C عاری از آلودگی) و گل های مختلف (گلایول، لاله و نرگس) با چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش آلودگی باعث کاهش وزن خشک گل های گلایول و لاله نسبت به شاهد گردید ولی بر وزن خشک نرگس تاثیری نداشت. با افزایش آلودگی، جذب کادمیوم و روی توسط تمام گل ها افزایش یافت. بیشترین غلظت کادمیوم در اندام هوایی گل ها در تیمار با سطحA (با میانگین 48/3 میلی گرم بر کیلوگرم) مشاهده شد که با تیمار سطوح B , C تفاوت معنی داری داشت. بین تیمار آلودگی سطحB وC تفاوت معنی داری نبود. بیشترین مقدار غلظت روی در بخش هوایی گل ها در سطح A (بطور میانگین 03/26) و برای سطوح B و C بطور میانگین 46/17 و 99/13 میلی گرم بر کیلو گرم بود. جذب کادمیوم بوسیله اندام هوایی و پیاز گل های گلایول، نرگس و لاله برابر بود. غلظت روی در اندام هوایی لاله بیشتر از گل های گلایول و نرگس مشاهده گردید ولی غلظت این فلز در پیاز گل ها با هم برابر بود. افزایش غلظت کادمیوم در خاک تاثیر معنی داری بر شاخص‌های ترابری و گردآوری کادمیوم نداشت. با افزایش غلظت روی در خاک، شاخص گردآوری این فلز کاهش یافت ولی بر شاخص ترابری روی تاثیر چشمگیری نداشت. شاخص‌های ترابری و گردآوری فلزات روی و کادمیوم در هر سه گل برابر بودند. بنابراین با ذخیره کادمیوم و روی در بخش های قابل فروش گل های گلایول، لاله و نرگس می توان به پاکسازی خاک های آلوده کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Uptake of Cd and Zn by Gladiola, Narcissus and Tulip

نویسنده [English]

  • Ghasem Rahimi 1
1
2
چکیده [English]

In order to assess uptake potential of Cd an Zn by Gladiola, Narcissus and Tulip, the greenhouse study was performed in contamination soils as factorial arrangement based on the complete randomized design with different levels of pollution (A as higher pollutant, B as lower pollutant and C as no pollutant) and different flowers (Gladiola, Narcissus and Tulip) with four replicates in faculty of agriculture, Bu-Ali Sina University. The result showed that with increasing heavy metals concentration in soils, dry matters of Gladiola and Tulip were decreased, compared with the control; however there was no change for dry matter in Narcissus. The accumulation of Cd and Zn by flowers increased with increasing soil pollution. The Cd concentration was higher (3.48 mg/kg averagely) in aerial parts of plant harvested from the A level treated soils which was significantly difference with B and C levels treated soil. There was no difference between the B and C level treated significantly. The Zn concentration in the aerial parts of plant was in the order of A, B and C level treated soils (in average 26.03, 17.46 and 13.99 mg/kg respectively). The Cd uptake was equal in all parts of Gladiola, Narcissus and Tulip. The Zn concentration was higher in the aerial parts of Tulip than Gladiola and Narcissus that of underground was equal. The accumulation and translocation Indices of Cd was not affected by increased soil Cd concentration significantly. With increased Zn concentration in soil, accumulation index decreased while translocation index was not changed significantly. The translocation and accumulation index of Cd and Zn was similar for flowers. Thus accumulation of Cd and Zn in saleable parts of Gladiola, Narcissus and Tulip led to clean up the contaminated soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc
  • Cadmium
  • Gladiola
  • Narcissus
  • Tulip
CAPTCHA Image