تاثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر تولید گلومالین توسط قارچ های گلومرال همزیست با گیاه ذرت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

گلومالین گلیکوپروتئینی است که توسط قارچ های میکوریز آربوسکولار (AM) تولید می شود و از اجزاء مهم ماده آلی خاک می باشد که در ترسیب کربن و پایداری خاکدانه ها نقش بسزایی دارد. قارچ های AM که تنها تولید کننده ی گلومالین هستند، تحت تاثیر فاکتورهای مختلف محیطی از جمله شوری قرار می گیرند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر شوری بر تولید گلومالین توسط سه گونه ی قارچی میکوریز آربوسکولار بصورت آزمایش فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار، با گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط گلخانه اجرا شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل سه سطح شوری سدیم کلراید 34/1 (شاهد)، 4 و dS/m 8 و چهار سطح شاهد بدون قارچ، G. intraradices (Gi), G. versiforme (Gv), Glomus etunicatum (Ge) بود. در این پژوهش وزن خشک گیاه، غلظت پرولین برگ، درصد کلونیزاسیون و غلظت گلومالین ساده استخراج (EEG) و گلومالین کل (TG) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل شوری و قارچ میکوریز بر وزن خشک گیاه، غلظت پرولین برگ، درصد کلونیزاسیون ریشه، EEG و TG در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. در گیاهان میکوریزی وزن خشک گیاه ذرت، غلظت پرولین برگ نسبت به شاهد بدون قارچ بصورت معنی داری افزایش یافته بود. درصد کلونیزاسیون ریشه نیز در سطح شوری dS/m 8 بصورت معنی داری نسبت به شاهد شوری کاهش یافت. همچنین افزایش معنی دار تولید گلومالین در دو سطح شوری 4 و dS/m 8 در هر سه گونه ی قارچی نسبت به شوری dS/m 34/1 مشاهده شد. به عبارتی با افزایش شوری و کاهش درصد کلونیزاسیون، مقدار تولید گلومالین در واحد درصد کلونیزاسیون افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of NaCl Salinity Levels on the Glomalin Produced by Glomerales in Symbiosis with Corn Plant

نویسنده [English]

  • samaneh ahmadi gheshlaghi 1
1
2
چکیده [English]

Glomalin is a glycoprotein produced by arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, and is a major component of soil organic matter, which plays an important role in soil aggregation and carbon sequestration. Glomalin is produced only by the AM fungi. On the other hand, stressful environments such as salinity can affect the AM fungi .The purpose of this study was to investigate the effect of NaCl salinity on glomalin production by Glomerales in symbiosis with corn plant. A factorial experiment was conducted in completely-randomized design (CRD) with four replications in a greenhouse. Factors were NaCl salinity with three levels (S0: 1.34, S1:4 and S2: 8 dS/m) and mycorrhizal fungi with four levels (non mycorrhizal, Glomus versiforme, G. intraradices, G. etunicatum). The results showed that the interaction of salinity and mycorrhizal fungi on plant dry weight, leaf proline, root colonization percentage, EEG and TG was significant at p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glomalin
  • Arbuscular mycorrhizal fungi
  • salinity
  • Proline
  • corn
CAPTCHA Image