اثر تراکم نمونه برداری بر دقت تخمین برخی از ویژگی های خاک در دشت شهرکرد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 شهر کرد

چکیده

انجام مطالعات خاکشناسی با دقت کافی همراه با کاهش هزینه و زمان، یکی از اهداف محققین بوده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تراکم نمونه برداری بر دقت تخمین آماری و زمین‌آماری برخی از ویژگی های خاک در دشت شهرکرد انجام شد. بدین منظور، 240 نمونه سطحی خاک (افق A) به فاصله ی 125 متری از یکدیگر برداشت گردید. سپس، ویژگـی های مختـلف شامـل جـرم مـخصوص ظاهـری، بافـت خاک، درصدحجـمی سنگـریزه، درصـد کربنات کلسیم معادل، درصد ماده ی آلی، pH و قابلیت هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. تراکم های نمونه برداری دوم (120 نمونه) و سوم (60 نمونه) به صورت تصادفی و با حفظ توزیع نسبتاً یکنواخت در کل منطقه، از نمونه های اولیه (240 نمونه) انتخاب شد. مقایسه میانگین نشان داد تفاوت معنی داری بین ویژگی‌های مورد مطالعه درتراکم های مختلف نمونه برداری وجود ندارد. با کاهش تعداد نمونه ها افزایش و یا کاهش منظمی در ضریب تغییرات، میانگین خطای تخمین و جذر میانگین مربع خطای محاسبه شده برای سه تراکم نمونه برداری نیز مشاهده نشد. در اعتبارسنجی پارامترهای کریجینگ با استفاده از 50 نقطه نمونه برداری مجزا از نمونه های اصلی نیز مقادیر میانگین خطای تخمین نزدیک به صفر و مقادیر ریشه میانگین مجذور خطا پائین بود که بیانگر دقت قابل قبول تخمین در سه تراکم مورد مطالعه می باشد. هم خوانی چشمی و کمی نقشه های کریجینگ مربوط به سه تراکم نمونه برداری برای اغلب ویژگی ها بالا و بسیار نزدیک به هم بود که حاکـی از میزان هـم-خوانی زیاد این نقشه ها بود. بنابراین، مطالعات نیـمه‌تفصیلی می تواند جایگزین مطالعات تفصیلی برای بررسی ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه در منطقه حاضر گردد و هزینه و زمان مطالعات را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sampling Density on the Accuracy of Estimation for Some of Soil Properties in Shahrekord Plain

نویسندگان [English]

  • nargess hoseinzadeh 1
  • Mohammad hasan Salehi 2
  • jahangard mohammadi 1
چکیده [English]

Now a day, performing soil surveys by minimum time and budget as well as enough accuracy is one of the soil scientists' interests. The present study was investigated to study the effect of sampling density on statistical and geostatistical accuracy of estimation for some of soil properties in Shahrekord plain. For this purpose, 240 soil samples (horizon A) with 125 m interval were collected. Then, the physical and chemical analysis included bulk density, soil texture, volume percent gravel, percentage of calcium carbonate equivalent, organic matter, pH and electrical conductivity were determined. The second (120 samples) and third (60 samples) sampling densities were randomly selected the first samplings (240 samples) by considering uniform distribution throughout the region. Results showed that there are no significant differences among the studied soil properties for three sampling intervals. Also, by reducing the number of samples, no regular increase or decrease was observed for coefficient of variation, mean estimation error and root mean square error. The cross validation showed that mean estimation error was close to zero and the root mean square error was low which indicate the acceptable accuracy of estimations. Visual and quantitative interpretation of kriging maps showed high accordance for three sampling densities. Therefore, semi-detailed soil surveys can be replaced for detailed ones which allow saving time and budget.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sampling density
  • Accuracy
  • Accordance
CAPTCHA Image