مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه میبد

چکیده

در کاربرد تئوری های آماری و احتمالی در تحلیل سری های زمانی هیدرولوژیکی فرض بر این است که متغیرها دارای توزیع نرمال هستند. از آن جا که بسیاری از سری های زمانی نرمال نبوده، لذا نیاز است قبل از هر گونه تحلیل و مدل سازی، آنها را نرمال کرد. این کار توسط توابع تبدیل صورت می گیرد. در این مطالعه با استفاده از 12 تابع تبدیل نرمال رایج، داده های میانگین بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران تبدیل به داده های با توزیع نرمال شد و با استفاده از آزمون ضریب چولگی، توابع برتر در هر منطقه آب و هوایی ایران انتخاب شد. سپس توابع تبدیل منتخب با استفاده از دو آزمون شاپیرو-ویلک و کی دو تایید گردید. نتایج نشان داد که داده های مورد استفاده در مناطق گرم و خشک با تبدیل جذر، به شکل مناسبی نرمال می شوند و در مورد بقیه مناطق آب و هوایی با احتمال می توان تبدیل یو – جانسون را برای مناطق گرم و مرطوب و تبدیل معکوس را برای مناطق معتدل انتخاب کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compared to The Normal Mechanism Becomes The Normal Monthly Rainfall Data from Different Regions of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Nazeri Tahrudi 2
چکیده [English]

The application of statistical theory and probability analysis of hydrologic time series is assumed that the variables are normally distributed. Since many time series are not normal, it is required prior to any analysis and modeling, they looked normal. This conversion is done by Const. In this study, using 12 common function to convert the normalized data, the average monthly rainfall in different regions of Iran into the data were normally distributed and the skewness coefficient, superior functions in each climate zone was Iran. The results showed that the data used in hot and dry regions with a square, as well as normal and the rest of the climate zones are likely to become a tropical area, Johnson and temperate regions selected for the inverse transform

کلیدواژه‌ها [English]

  • Into the Normal Mechanism
  • Normal Distribution
  • The Coefficient of Skewness
  • Normality Test Data
CAPTCHA Image