ارزیابی کارایی روش ژئومرفولوژی در برآورد ابعاد هیدروگراف واحد لحظه‏ای و مقایسه آن با روش‏های اشنایدر، SCS و مثلثی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جنگ کارده)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از مهم‏ترین اهداف در مطالعات هیدرولوژیکی، برآورد کمی فرایند بارش-رواناب در حوزه آبخیز است. روش‏ها و مدل‏های متعددی به‏منظور شبیه‏‏سازی فرآیند بارش-‏رواناب ساخته شده‏اند که هر یک مزایا و معایب خود را دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کارایی مدل هیدروگراف واحد لحظه‏ای ژئومرفولوژی 4(GIUH) در تهیه هیدروگراف سیلاب و مقایسه‏ی عملکرد آن با مدل‏های اشنایدر، 5(SCS) و مثلثی است. به‏منظور اجرای روش‏های مذکور، اطلاعات بارش و رواناب مربوط به 14 رخداد گرد‏آوری گردید و هیدروگراف مستقیم به‏دست آمد. با توجه به شاخص‏های آماری RMSE، MAE و ضریب ناش-‏ساتکلیف، مقایسه‏ی هیدروگراف‏های مشاهده‏ای و برآوردی نشان داد که روش GIUH کارآمد‏ترین مدل در برآورد دبی اوج بوده و بعد از آن روش‏های مثلثی، SCS و اشنایدر دارای مراتب بعدی هستند. همچنین بر اساس نتایج به‏دست آمده، به‏ترتیب روش‏های اشنایدر، GIUH، مثلثی و SCS دارای بیشترین کارایی در برآورد زمان تا اوج هستند. علاوه بر این نتایج بیان‏گر کم برآوردی روش‏های GIUH و مثلثی در برآورد دبی اوج و بیش ‏برآوردی روش اشنایدر و کم‏ برآوردی روشGIUH در برآورد زمان تا اوج می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability Assessment of GIUH Method for Predicting the Dimension of Instantaneous Unit Hydrograph and Compare it with Snyder, SCS and Triangular Methods

نویسنده [English]

  • Ali Golkarian 1
چکیده [English]

One of the most important objectives in hydrological studies is quantitative rainfall-runoff process estimation at the basin. Several methods and models have been created in order to simulate the Rainfall-Runoff process that each one has its’ own advantages and disadvantages. The aim of this study is to investigate the capability of the Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph model in flood hydrograph development and comparing its’ performance with Snyder, SCS and Triangular models. In order to implement the mentioned methods, Rainfall-runoff data were collected for 14 events and direct hydrograph was obtained. According to the statistical indicators such as RMSE, MRE and Nash-Sutcliff Coefficient, comparison of the observed and estimated hydrographs depicted that the GIUH method was the most efficient in peak discharge estimation, and Triangular, SCS and Snyder models were the next, respectively. Also according to the results, Snyder, GIUH, Triangular and SCS methods have the most efficiency to predict the time to peak, respectively. In addition the results indicate a low estimation for GIUH and SCS methods in peak discharge prediction and over estimation for Snyder and low estimation for GIUH method in time to peak prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unit Hydrograph
  • Geomorphology
  • Snyder
  • SCS
  • Triangular
CAPTCHA Image