برآورد نیاز آبی، ضرایب گیاهی یک جزیی و دوجزیی نعناع فلفلی (Mentha pipertia L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

استفاده‌ی بهینه از منابع آب مستلزم محاسبه‌ی میزان آب مصرفی و تعیین ضرایب گیاهی متناسب با هر منطقه است. مطالعه حاضر به منظور تعیین ضریب گیاهی یک جزیی و دو جزیی گیاه نعناع فلفلی در منطقه ای با اقلیم نیمه خشک با استفاده از لایسیمتر زهکش‌دار، انجام شده است. بدین‌منظور از هشت لایسیمتر زهکش‌دار استفاده شد، که دو لایسیمتر برای محاسبه تبخیر تعرق چمن و خاک بدون پوشش گیاهی اختصاص داشت و در شش لایسیمتر دیگر، نعنافلفلی در دو گروه A (رشد گیاه تا زمان مناسب برای عصاره گیری) و B (برداشت گیاه در سه نوبت پس از رسیدن به ارتفاع 10 تا 12 سانتی متری)، کشت شدند. میانگین نیاز آبی نعناع فلفلی در دو گروه لایسیمتر A و B به ترتیب 4/664 و 35/566 میلی‌متر اندازه‌گیری شد. ضرایب گیاهی منفرد و ضرایب گیاهی پایه برای لایسیمترهای گروهA در مراحل اولیه، توسعه و میانی به ترتیب 69/0، 03/1، 27/1 و 29/0، 86/0، 17/1 بدست آمد و همچنین میانگین ضرایب گیاهی منفرد در برداشت‌های اول، دوم و سوم لایسیمترهای گروه B ، به ترتیب 84/0، 92/0، 96/0 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of (Mentha pipertia L.) Water Requirement, Single and Dual Crop Coefficients

نویسندگان [English]

  • H. Ghamarnia
  • F. Mousabeygi
Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

For optimal use of water resources determination of crop coefficients and water requirement for each region is necessary.The present study was conducted to determine the values of water requirement and crop coefficients of Peppermint (Mentha piperita L.) in a semi arid climate. For this purpose, eight water balance drainable lysimeters were used. For those reasons two lysimeters was used for grass and bare soil evapotranspiration estimation. Also in six other lysimeters, peppermint in two groups A (Plant growth was continued until the end of flowering.) and B (plant harvested three times, after reaching a height of 10-12 cm) was planted. Finally the average water requirement of Peppermint in two lysimeters groups A and B were determined as 664.4 and 566.4 mm respectively. Single and base crop coefficients for lysimeters in group A, for the initial, development and middle stages of peppermint growth were determined as, 0.69 ، 1.03 ، 1.27 and 0.29، 0.86، 1.17 respectively . Also the average of single crop coefficients on first, second and third harvests for lysimeters in group B was determined as 0.84 ، 0.92 ، 0.96 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Drainable lysimeter
  • Peppermint
  • Semi arid climate
  • Water balance equation
1- پناهی م. 1375. تعیین مناسبترین رابطه برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل و ضریب گیاهی برای چغندرقند در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی.
2- رحیمیان م.ح. و کاخکی ع. 1386. نیاز آبی پنبه و ضریب گیاهی KC مربوط به آن به روش لایسیمتری در منطقه کاشمر. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.
3- طهماسب پور ب. و محمدیان ر. 1390. تاثیر تراکم و تاریخ کاشت های مختلف برروی گیاهان دارویی همیشه بهار و نعناع فلفلی. اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور.
4- علیزاده ا. 1381. طراحی سیستم های آبیاری. انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
5- علیزاده ا. و کمالی غ.ع. 1386. نیاز آبی گیاهان در ایران. انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
6- علیزاده ا. 1383. رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
7- قیصری م.، میرلطیفی س.م.، همایی م. و اسدی م.ا. 1385. تعیین نیاز آبی ذرت علوفه ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد26، شماره 7، ص142-125.
8- قمرنیا ه.، میری ا.، جعفرزاده م. و قبادی م. 1390. تعیین ضریب رشد گیاهی سیاه دانه (Nigella sativa L.) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری. مجله پژوهش آب در کشاورزی، جلد 25 ، شماره 2 ، ص 145 – 133.
9- وزیری ژ.، سلامت ع.، انتصاری م.، مسچی م.، حیدری ن. و دهقانی سانیچ ح. 1387. تبخیر-تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان). کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
10- Allen R.G., Pereira L.S., Raes D. and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56.
11- Allen R.G., Pruitt W.O., Businger J.A., Fritschen L.J., Jensen M.E. and Quinn F.H. 1996. Evaporation and transpiration. In: Wootton et al (Task Com.) ASCE handbook of hydrology, chap 4, 2nd edn. American Society of Civil Engineers, New York, p 125–252, 784 p.
12- Allen R.G. and Pereira L.S. 2009. Estimating crop coefficients from fraction of ground cover and height. Irrigation Science. 28:17-34.
13- Azizi-Zohan A., Kamgar-Haghighi A.A. and Sepaskhah A.R. 2008. Crop and pan coefficients for saffron in a semi-arid region of Iran. Journal of Arid Environments 72: 270–278.
14- Bossie M., Tilahun K. and Hordofa T. 2009. Crop coefficient and evaptranspiration of onion at Awash Melkassa, Central Rift Valley of Ethiopia. Irrig Drainage Syst, 23:1-10.
15- Doorenbos J. and Pruitt W.O. 1977. Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, NO. 24, Rome.
16- Eccles R. 1994. Menthol cooling compounds. J. Pharm. Pharmacol; 46:618-30.
17- Fleming T. 1998. PDR for herbal medicines. Montvale, NJ: Medical Economics Copany, Inc.
18- Foster S. 1996. Peppermint: Mentha piperita. American Botanical Council-Botantical Series; 306:3- 8.
19- Korner C., Scheel J.A. and Bauer H. 1979. Maximum leaf conductance in vascular plants. Photosynthetica 13(1):45–82.
20- Li S., Kang S., Li F. and Zhang L. 2008. Evapotranspiration and crop coefficient of spring maize withplastic mulch using eddy covariance in northwest China. Agricultural Water Management, 95: 1214-1222.
21- Shukla S., Jaber F., Srivastava S. and Knowles J. 2007. Water Use and Crop Coefficient for Watermelon in Southwest Florida. Agricultural and Biological Engineering Depatment.
22- Simon C.M., Ekwue E.I., Gumbs F.A. and Narayan C.V. 1998. Evapotranspiration and crop coefficients of irrigated maize (Zea mays L.) in Trinidad. Tropical Agriculture 75(3):342-346.
23- Zare Abyaneh H., Bayat Varkeshi M., Ghasemi A., Marofi S. and Amiri Chayjan R. 2011. Determination of water requirement, single and dual crop coefficient of garlic (Allium sativum) in the cold semi-arid climate. AJCS 5(8):1050-1054
CAPTCHA Image