رینگ مِروس، راهکاری جدید برای کاهش رسوب در سیستم آبیاری قطره ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 شرکت مِروس ایران، اصفهان

چکیده

بزرگترین مشکل یک آبیاری قطره‌ای، گرفتگی قطره‌چکان‌های سیستم آبیاری است. استفاده از رینگ مِروس، یک روش جدید برای کاهش رسوبات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی است. تأثیر رینگ مِروس بر اساس اثرگذاری بر نوسانات مولکولی املاح موجود در آب است و عملکرد این دستگاه بر اساس میدان مغناطیسی نمی باشد. این مطالعه جهت بررسی تأثیر رینگ مروس بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها با اجرای یک سیستم آبیاری قطره‌ای در مزرعه واقع در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. تیمارها شامل دو تیمار آب آبیاری با استفاده از رینگ و بدون استفاده از رینگ به عنوان عامل اصلی و سه تیمار غلظت املاح آب آبیاری به عنوان عامل فرعی بود. طرح آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار برای هر تیمار در یک پایلوت با طول لاترال 25 متری انجام شد. طول دوره آزمایش 3 ماه بود و آبیاری برای هر تیمار به مدت 3 ساعت در روز صورت گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای آب آبیاری ، تأثیر معنی داری در سطح احتمال 1 درصد بر متوسط آبدهی قطره‌چکان‌ها و در سطح احتمال 5 درصد بر یکنواختی پخش قطره‌چکان‌ها داشت. متوسط آبدهی قطره چکان ها و یکنواختی پخش قطره‌چکان‌ها در تیمارهای آبیاری‌شده با استفاده از رینگ بیشتر از تیمارهای آبیاری‌شده بدون استفاده از رینگ بود. مقادیر هر دو پارامتر با گذشت زمان در هر دو تیمار آب آبیاری، کاهش یافت ولی این کاهش در تیمارهای آبیاری‌شده بدون رینگ، بیشتر بود. بر اساس نتایجِ بدست آمده، استفاده از رینگ مِروس موجب کاهش گرفتگی قطره چکان ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Merus Ring, a New Approach for Reducing Sediment in Drip Irrigation System

نویسندگان [English]

  • Kh. Barati 1
  • B. Mostafazadeh-Fard 1
  • A. A. Sheikhbahaei 2
1 Isfahan University of Technology
2 Merus Iran Company, Isfahan
چکیده [English]

The main problem with trickle irrigation is the emitter’s clogging. Using Merus ring is a new method for reducing sedimentation. The effect of Merus ring is based on molecular oscillations of salts in water and the performance of this device is not based on magnetic field. This study was performed in a field located at Isfahan University of Technology to investigate the effect of Merus ring on emitter’s clogging. Two main treatments of irrigation water, one with Merus ring and another without Merus ring, and three sub-treatments of irrigation water salts were used. The experiment was run for three months and each treatment was irrigated for three hours every day. The results showed that the irrigation water treatment (irrigation with Merus ring and without Merus ring) had significant effect on average emitter’s discharge (qav) at 1% level and on distribution uniformity of emitters (EU) at 5% level. The average emitter’s discharge and distribution uniformity of emitters were higher for the treatment of with Merus ring as compared to the treatment of without Merus ring. For both irrigation water treatments, qav and EU decreased with time during the experiment, but the decrease was higher for the treatment of without using Merus ring. The results showed that the use of Merus ring causes lower emitter clogging and better irrigation performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation water salts
  • Emitter’s clogging
  • Molecular oscillations
  • Distribution uniformity of emitters
- عبدالصالحی ا.، و بان نژاد ح. 1387. استفاده از میدان مغناطیسی با هدف جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها در سیستم آبیاری تحت فشار به منظور ارتقاء بهره وری و مدیریت تخصیص بهینه آب. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
2- علیزاده ا. 1380. اصول و عملیات آبیاری قطره ای. انتشارات دانشگاه امام رضا (ع). مشهد.
3- کیانی ع. 1386. آب مغناطیسی پدیده ای نو در ارتقاء بهره وری آب. ماهنامه علمی تخصصی کشاورزی زیتون. شماره 183.
4- مصطفی زاده فرد ب.، و معیدی نیا ع. ح. 1379. تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای. مجله علوم کشاورزی ایران. شماره 31.
5- Ahmadaali Kh., Liaghat A. and Dehghanisanij H. 2009. The effect of acidification and magnetic field on emitter clogging under saline water application, Agricutural Science, 1:132-141.
6- Dehghanisanij H. and Riyahi H. 2004. Study on emitter clogging by usage in different salinity, Agricultural Engineering Research Institute (AERI) of Iran, Research Report, No. 379.
7- http://www.Merusiran.com.
8- Keller J. and Karmeli D. 1974. Trickle irrigation design parameters, Trans. ASAE, 17: 678-684.
9- Liu H. and Huang G. 2008. Laboratory experiment on drip emitter clogging with fresh water and treated sewage effluent, Agricultural Water Management, 96:745-756.
10- Mostafazadeh-Fard B., Khoshravesh M., Mousavi S.F. and Kiani A.R. 2011. Effects of Magnetized Water and Irrigation Water Salinity on Soil Moisture Distribution in Trickle Irrigation, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 137: 398-402.
11- Nakayama F.S. and Bucks D.A. 1991. Water quality in drip/trickle irrigation: a review, Irrigation Science, 12:187-192.
12- Sahin U., Anapali O., Donmez M.F. and Sahin F. 2005. Biological treatment of clogged emitters in a drip irrigation system, Environmental Management, 76: 338–341.