بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

در این تحقیق عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم SC 704، تحت مقادیر مختلف میزان آب آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای (تیپ)، در کشت یک و دو ردیفه در تراکم های بوته متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش به صورت کرت‌های نواری خرد شده (اسپلیت پلات) بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قزوین به اجرا در ‌آمد. در کرت‌های عمودی چهار تیمار آبیاری شامل سه سطح آبیاری قطره ای به‌صورت 80، 100 و 120 درصد نیاز آبی و یک تیمار شاهد (آبیاری سطحی با اعمال 100 درصد نیاز آبی) و در کرت‌های افقی تیمارهای آرایش کاشت به‌ صورت کشت یک و دو ردیفه، و تراکم بوته در سه سطح 75، 90 و 105 هزار بوته در هکتار قرار گرفتند. پس از برداشت محصول، عملکرد دانه، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که عملکرد دانه از بین تیمارهای مورد بررسی، فقط تحت تاثیر تیمار آرایش کاشت قرار گرفت و کاشت یک ردیفه بر دو ردیفه برتری نشان داد. با توجه به مقایسات میانگین انجام شده و مقادیر کارآیی مصرف آب آبیاری در هر کدام از تیمارها، کاشت یک ردیفه با تراکم 90000 بوته در هکتار، تحت آبیاری قطره ای در سطح 80 درصد نیاز آبی و در صورت عدم محدودیت آب سطح آبیاری 120 درصد نیاز آبی، مناسب تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Different Irrigation Levels of Drip Irrigation (Tape) on Yield and Yield Components of Corn

نویسندگان [English]

  • mohammad karimi
  • J. Baghani
  • M. Joleini
Agricultural and Natural Resources Research Center of Razavi Khorasan Province, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the serious problems in the further development of maize cultivation is increasing irrigation efficiency. Using conventional irrigation causes a shortage of water resources to increase the acreage of the crop. With regard to the development of maize cultivation, agronomic and executable methods must be studied to reduce water consumption. Using drip irrigation system is most suitable for row crops. Hamedi et al. (2005) compared drip (tape) and surface irrigation systems on yield of maize in different levels of water requirement and indicated that drip irrigation increases the amount of yield to 2015 kg/ha and water use efficiency to 3 time. Kohi et al. (2005) investigated the effects of deficit irrigation use of drip (tape) irrigation on water use efficiency on maize in planting of one and two rows. The results showed that maximum water use efficiency related to crop density, water requirement and planting pattern 85000, 125% and two rows, respectively with 1.46 kg/m3. Jafari and Ashrafi (2011) studied the effects of irrigation levels, plant density and planting pattern in drip irrigation (tape) on corn. The results showed that the amount of irrigation water and crop density on the level of 1% and their interactions and method of planting were significant at the 5 and 10% on water use efficiency, respectively. The yield was measured under different levels of irrigation, crop density and method of planting and the difference was significant on the level of 1%. Lamm et al. (1995) studied water requirement of maize in field with silt loam texture under sub drip irrigation and reported that water use reduced to 75%; but yield of maize remained at maximum amount of 12.5 t/ha. The objective of this study was to evaluate the drip (tape) irrigation method for corn production practices in the Qazvin province in Iran.
Materials and Methods: In this study, yield and yield components of corn (SC 704) were investigated under different levels of irrigation water in drip tape systems in one and two rows planting patterns with different plant densities. The experiment was conducted on randomized complete blocks as a split plot (Split block) design with 3 replicates in the Qazvin region. Four levels of irrigation including: 80, 100 and 120 percent of water requirement with drip irrigation (tape) and 100% water requirement with furrow irrigation (control treatment) as main plots and method of planting (one and two rows) with three levels of crop density including: 75000, 90000 and 105000 as subplots were considered. After harvesting, grain yield, number of rows per ear, number of kernels per ear row, number of grains per ear and 1000-kernel weigh were measured.
Results and Discussion: The results of simple variance analysis of attributes showed that the method of planting has a significant difference on the level of 5% for grain yield, but on the other the measured attributes did not have any significant effect. The respective effect of planting method and crop density showed a significant difference on the level of 5% for grain yield, number of kernels per ear and the 1000-grain weight, whereas it did not have any significant effect on the other measured attributes. The respective effects of irrigation method, planting method and crop density showed a significant difference on the level of 1% for the attributes of the number of kernels per ear. The planting in one row resulted in significantly higher grain yields than the other planting patterns. In mean comparisons of the interactions between irrigation methods, crop density and planting method, grain yield in drip irrigation at a level of 120% water requirement in the two rows planting pattern and crop density equal to 75000 plants was shown in the lead on the level of 10%. The results showed that the yields of the treatments were only affected by the method of planting and planting of one row lead the planting of two rows. According to means comparison and water use efficiency in each of the treatments and limitation of water resources, one row planting pattern with crop density equal to 90000 under drip irrigation at 80% and 120% (If there is no water restrictions) of water requirement were suitable.
Conclusion: According to the table of variance analysis, it can be seen that the effect of irrigation on corn grain yield was not significant. Research results of Sorensen and Butts (2005) and Azari et al. (2007) have also confirmed this subject. The grain yield in one row planting method was superior compared to two rows planting method. The superiority of one ton per hectare was statistically significant and substantial. Grain yields varied from 5360 to 12873 kg/ha among the treatments: in drip irrigation at a level of 120% water requirement in the two rows planting pattern and crop density equal to 75000 plants per hectare was 12873 kg/ha and the lowest yield was found in drip irrigation at a level of 80% water requirement in the two-row planting pattern and crop density equal to 75000 plants per hectare as 5360 kg/ha. With regard to mean comparisons of grain yield under the effects of interaction, and water use efficiency for each treatments, I1R1D2, I3R1D2, I1R1D1 and I2R2D3 treatments seem better than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Drip Irrigation (Tape)
  • yield
  • Yield component
1- Ahmadaali J. and Khalili M. 2009. Study of yield and water use efficiency of corn in the planting of one and two rows in furrow and drip irrigation (Tape) systems, Journal of Irrigation and Drainage of Iran, 3(2): 71-78.
2- Alizadeh A. 1993. Designing Principles of irrigation Systems. Emam Reza University, Mashhad.
3- Alizadeh A. 1997. Principles and practices of trickle irrigation. Emam Reza University, Mashhad.
4- Azari A., Bromandnasab S., Behzad M. and Moayeri M. 2007. Study of yield of corn in drip irrigation (Tape) system, Journal of Agricultural Science, 30(2): 81-87.
5- Hamedi F., Jafari H., Ghaderi J. and Zanganeh R. 2005. Comparison of drip irrigation (tape) with surface irrigation methods in the different levels of irrigation on corn yield. P. 120-121. Proceedings of the 9th Congress of Soil Science. 28-31 Aug. 2005. Tehran, Iran.
6- Jafari H. and Ashrafi SH. 2011. Investigation of the effects of irrigation levels, plant density and planting pattern in drip irrigation (tape) on corn. Proceedings of the 11th national conference on irrigation and evaporation reduction. 7-9 Feb. 2011. Kerman, Iran.
7- Kohi N., Azadshahraki F., Gangeheezadeh F. and Aghamirzadeh SH. 2005. Effects of irrigation level and plant density on water use efficiency of corn using surface drip irrigation (Tape). P. 1819-1827. Proceedings of the Second National Conference on watershed management and soil and water resources management, 22-23 Feb. 2005. Kerman, Iran.
8- Lamm F.R. and Brien D.M. 2001. Irrigation capacity and plant population effects on corn production using SDI, Irrigation technical conf., No 4-6, San Antonio, TX, pp: 73-80.
9- Lamm F.R. and Trooien T.P. 2003. Subsurface drip irrigation for corn production: a review of 10 years of research in Kansas, Journal of Irrigation Science, No, 22. pp: 195–200.
10- Porbanadkoki N., Dadmehr R., Ashrafi SH. and Najafi A. 2008. Effects of subsurface drip irrigation on yield and water use efficiency of corn (SC 700). Proceedings of the Second National Conference on Management of Irrigation and Drainage Networks. 28-30 Jan. 2008. Ahvaz, Iran.
11- Sorensen R. and Butts C. 2005. Cotton, corn and peanut yield under subsurface drip irrigation. P. 1-10. Impact of global climate change, world water and environmental resources congress. 15-19 May. 2005. Anchorage, Alaska.
12- Yazar A., Sezen S.M. and Gencel B. 2002. Drip irrigation of corn in the southeast Anatolia project (GAP) area in Turkey, Irrigation and Drainage Journal, 51(4):293–300.
CAPTCHA Image