تأثیر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های خاک و پذیرفتاری مغناطیسی در اراضی تپه ماهوری یاسوج

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی و موقعیت زمین‌نما بر برخی از ویژگی‌های خاک در بخشی از اراضی تپه ماهوری شهرستان یاسوج انجام گرفت. در این منطقه از سه کاربری جنگل طبیعی، جنگل تخریب شده و زراعت دیم و در هر کاربری از سه کلاس شیب 10-0، 20-10 و 30-20 درصد و در هر کلاس از 5 نقطه به صورت تصادفی، جمعاً در 45 نقطه از عمق 10-0 سانتی متری انجام گرفت. نتایج نشان داد که میانگین ماده آلی در کاربری جنگل طبیعی (8/5 درصد) به طور معنی‌داری (01/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Slope and Land Use Changing Effects on Soil Properties and Magnetic Susceptibility in Hilly Lands, Yasouj Region

نویسندگان [English]

  • rouhollaah vafaeezadeh 1
  • shamsollah Ayoubi 1
  • mohamamdreza mosaddeghi 1
  • maryam yousefifard 2
1 Isfahan University of Technology
2 Payame Noor University, Tehran
چکیده [English]

Introduction: Land use changes are the most reasons which affect natural ecosystem protection. Forest soils have high organic matter and suitable structure, but their land use management change usually affects soil properties and decreases soil quality. There are several outcomes of such land use changes and intensification: accelerated soil erosion and decline of soil nutrient conditions, change of hydrological regimes and sedimentation and loss of primary forests and their biodiversity. Establishing effects of land use and land cover changes on soil properties have implications for devising management strategies for sustainable use. Forest land use change in Yasouj caused soil losses and decreased soil quality. The objectives of this study were to assess some soil physical and chemical properties and soil magnetic susceptibility changes in different land uses and slope position.
Materials and Methods: Soil samples were taken from natural forest, degraded forest and dryland farm from different slops (0-10, 10-20 and 20-30 percent) in sout east of Yasouj. They were from 0–10 cm depth in a completely randomized design with five replications. Soil moisture and temperature regimes in the study area are xeric and mesic, respectively. Particle size distribution was determined by the hydrometer method and soil organic matter, CaCO3 equivalent and bulk density was determined using standard procedures described in Methods of Soil Analysis book. Magnetic susceptibility was measured at low and high frequency of 0.46 kHz (χlf) and 4.6 kHz (χHf) respectively with a Bartington MS2D meter using approximately 20 g of soil held in a four-dram clear plastic vial. Frequency dependent susceptibility (χfd) is expressed as the difference between the high and the low frequency measurements as a percentage of χ at low frequency.
Results and Discussion: Soil texture was affected by land use change from silty clay loam in forest to silty loam in dry land farm. Declining of organic matter and aggregate stability caused soil surface loss by erosion. The bulk density increased from 1.12 to 1.54 gcm-3 when forest changed to dry land farms. Soil compaction by tillage and lower amount of organic matter in farm lands are some of the reasons for increasing bulk density. Another possible reason could be decreasing of biological activity and parent material with greater calcite mixed with soil surface layer during land use change. Thus, the maximum and minimum amount of calcite was observed in dry land farm in 20-30 % slopes (57.46 %) and forest in 0-10 % slopes (13.37 %), respectively. In addition during soil formation calcite was translocated to lower horizons in natural forest. The greatest organic matter was 7.45 % and related to natural forest in 0-10 % slopes. Overall, the organic matter content was greater in all forest slopes than all other land use. In mineral soil, total organic carbon is not a proper factor in soil physical behavior. Complex and noncomplex organic carbon influence the soil physical behavior. Organic carbon in degraded forest and dry land farming was in complex form but in forest land use it was observed in two complex and noncomplex forms. Noncomplex organic matter was 53% and complex organic matter was 47%. It means that forest soil have better quality than degraded forest and dry land farm, respectively. Sedimentary rocks have rather low concentration of magnetic minerals with magnetic susceptibility from 0.1 (10-8 m3 kg-1) in the limestone to approximately 20 (10-8 m3 kg-1) in the siltstone. Low magnetite susceptibility in natural forest was more than degraded forest and dry land farm. Mean magnetite susceptibility values were 61.8, 48.6 and 42.4 10-8 m-3 kg-1, respectively which probably related to magnetic minerals formation during pedogenesis. Frequency magnetite susceptibility (χfd) was more than 3% in the most soils, significantly in forest soil (from 4.63-5 percent). Greater frequency magnetite susceptibility (χfd) values are suggested to be indicative of the dominance of super-paramagnetic grains and fiug single domain particles. χfd in soils reflects significant pedogenic magnetic minerals which formed during soil formation from calcitic parent materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degreded Forest
  • Dryland Farm
  • Land Forms
  • Natural Forest
  • Soil quality
1- Adelia N., Nunes Antonio C., de Almeida Celeste O., and Coelho A. 2011. Impacts of land use and cover type on runoff and soil erosion in a marginalarea of Portugal. Applied Geography, 31: 687-699.
2- Ayoubi S., Ahmadi M., Abdi M.R., and Abbaszadeh Afshar F. 2012. Relationships of 137Cs inventory with magnetic measures of calcareous soils of hilly region in Iran. Journal of Environmental Radioactivity, 112: 45-51.
3- Bewket W., and Stroosnijder I. 2003. Effects of Agro-ecological Land Use Succession on Soil Properties in Chemoga Watershed, Blue Nil Basins, Ethiopia, Geoderma, 111: 85-95.
4- Bhupinderpal-Singh- Hedley M.J., Saggar S., and Francis G.S. 2004. Chemical Fractionation to Characterize Changes in Sulphur and Carbon in Soil Caused by Management. European Journal of Soil science, 55: 79–90.
5- Blake G.R., and Hartge K.H. 1986. Bulk density. In: Klute, A. (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part I: Physical and Mineralogical Methods, second ednAgronomy Monograph No 9. American Society of Agronomy, Madison, WI, pp. 363-375.
6- Blundell A., Dearing J.A., Boyle J.F., and Hannam J.A. 2009. Controlling factors for the spatial variability of soil magnetic susceptibility across England and Wales. Earth-Science. Review, 95: 158–188.
7- Cambardella C.A., Moorman T.B., Andrews S.S., and Karlen D.L. 2004. Watershed-scale assessment of soil quality in the loess hills of southwest lowa. Soil & Till. Research, 78: 237-247.
8- Carter M. R., Gregorich E. G., Angers D. A., Donald R. G., and Bolinder M. A. 1998. Organic C and N storage and organic C fractions in adjacent cultivated and forested soils of eastern Canada. Soil & Tillage Research, 47: 253-261.
9- Castro Filho C., Lourenco A., Guimaraes M. de F., and Fonseca I.C.B. 2002. Aggregate Stability under Different Soil Management Systems in a Red Latosol in the State of Parana, Brazil, Soil & Tillage Research, 65: 45–51.
10- Celik I. 2005. Land-use Effects on Organic Matter and Physical Properties of Soil in a Southern Mediterranean Highland of Turkey. Soil & Tillage Research, 83: 270-277.
11- Day R. 1965. Particle fractionation and particle size analysis. P: 545-566. In A. Black et al. (ed.): Methods of Soil Analysis. Part 1. ASA and SSSA, Madison, WI.
12- De Jong E., Pennock D.J., and Nestor P.A. 2000. Magnetic susceptibility of soils in different slope positions in Saskatchewan, Catena, 40(3): 291-305.
13- Dexter A.R., Richard G., Arrouays D., Czyz E.A., Jolivet C., and Duval O. 2008. Complexed organic matter controls soil physical properties, Geoderma, 144: 620-627.
14- Ellert B.H., and Gregorich E.G. 1996. Storage of carbon, nitrogen and phosphorus in cultivated and adjacent forested soils of Ontario. Soil Science, 161: 1-17.
15- Emadi M., Baghernejad M., and Memarian H.M. 2009. Effect of Land Use Change on Soil Fertility Characteristics with in Water-Stable Aggregates of Two Cultivated Soils in Northern Iran. Land Use Policy, 26: 452–457.
16- Evrendilek F., Celik I., and Kilic S. 2004. Changes in soil organic carbon and other physical soil properties along adjacent Mediterranean forest, grassland, and cropland ecosystems in Turkey. Journal of Arid. Environment, 59: 743-752.
17- Hajabbasi M.A., Besalatpoor A., and Melali A.R. 2007. Effect of conversion range land into agricultural land on some soil physical and chemical properties in south and southwest of Esfehan. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resourses, 42: 525-534.
18- Havaee S., Ayoubi S., Mosaddeghi M., and Keller T. 2014. Impacts of land use on soil organic matter and degree of compactness in calcareous soils of central Iran. Soil Use and Management, 30: 2-9.
19- Hebert K., Karam A., and Parent L. E. 1991. Mineralization of nitrogen and carbon in soils amended with composted manure. Biological Agriculture and Horticulture, 7: 336-361.
20- Hussain I., Olson K.R., and Jones R.L. 1998. Erosion patterns on cultivated and uncultivated hill slopes determined by soil fly ash contents. Soil Science, 163(9): 726-738.
21- Islam K.R., and Weil R.R. 2000. Land use effects on soil quality in a tropical forest ecosystem of Bangladesh. Agriculture, Ecosystems & Environment, 79: 9-16.
22- Inquired A-E., and Ricardo Grau H. 2009. Agriculture Adjustment, Land-use Transition and Protected Areas in Northwestern Argentina, Journal of Environmental Management, 90: 858-865.
23- Kelishadi H., Hajabbasi M. A., and Ayoubi S. 2011. Impact of land use on selected soil physical and chemical properties in Koohrang region, central Zagros, Iran. The 1st International Conferene of IALE-Iran. 1: 1-10.
24- Khormali F., Ajami M., Ayoubi S., Srinivasarao Ch., and Wani S.P. 2009. Role of deforestation and hillslope position on soil quality attributes of loess-derived soils in Golestan province, Iran. Agriculture, Ecosystems & Environment, 134: 178-189.
25- Lal R. 1995. Global Soil Erosion by Water and Carbon Dynamics. p. 131-142. In: R. Lal., J. Kimble., E. Levine., and B.A. Stewart (Eds.), Soils and Global Change, Advances in Soil Science CRC Press, Boca Raton, FL, USA:
26- Lement M., Karltun E., and Olsson M. 2005. Assessing soil chemical and physical property responses to deforestation and subsequent cultivation in smallholders farming system in Ethiopia. Agriculture, Ecosystems & Environment, 105: 373-386.
27- Lu S.G., Xue Q. F., Zhu L., and Yu J. Y. 2008. Mineral magnetic properties of a weathering sequence of soils derived from basalt in Eastern China. Catena, 73: 23–33.
28- Mokhtari Karchegani P., Ayoubi S., Lu S.G., and Honarju N. 2011. Use of magnetic measures to assess soil redistribution following deforestation in hilly region. Journal of Applied Geophysics, 75: 227–236.
29- Nardi S., Cocheri G., and Dell Agnola G. 1996. Biological activity of humus. pp. 361 406. In A. Piccolo, (ed.), Humic Substances in Terrestrial Ecosystems. Elsevier, Amsterdam,
30- Ogunkunle A.O., and Eghaghara O.O. 2007. Influence of land use on soil properties in a forest region of Southern Nigeria. Soil Use and Management, 8 (3): 121–124.
31- Page A.L., Miller R.H., and Keeney D.R. 1982. Methods of Soil Analysis, Second edition. Part2: Chemical and Biological Properties. Soil Sci. Soc. AM. J. Inc. Publisher.
32- Pathak P., Sahrawat K.L., Rego T.J., and Wani S.P. 2004. Measurable biophysical indicators for impact assessment: changes in soil quality. In: B. Shiferaw, H.A. Freeman., and S.M. Swinton. (Eds), Natural Resurce Management in Agriculture, Methods for Assessing Economic and Environmental Impacts, ICRISAT. Patancheru, India.
33- Sadiki A., Faleh A., Navas and Bouhlassa S. 2007. Using magnetic susceptibility to assess soil degradation in the Eastern Rif, Morocco. Short Title: Magnetic susceptibility to assess soil degradation. P: 1-38.
34- Schoorl J.M., Fayos C.B., De Meijer R.J., Graaf E.R., and Veldkamp A. 2004. The Cs-137 technique applied to steep Mediterranean slopes (Part I): the effects of lithology. Catena, 57: 15–34.
35- Singer M.J., Verousb K.L., Fine P., and Tempas J. 1996. A conceptual model for the enhancement of magnetic susceptibility in soils. Quaternary International, 34-36: 243-248.
36- Vacca S., Loddo G., Ollesch R., Puddu G., Serra D., and Tomasi A. Aru. 2000. Measurement of runoff and soil erosion in three areas under different land use in Sardinia, Italy. Catena, 40: 69–92.
37- Vitousek, P.M., Mooney H.A., Lubchenko J., and Melillo J.M. 1997. Human Domination of Earth’s Ecosystems. Science, 277: 494–499.
38- Yang, P., Mao R., and Shao H. 2009. An investigation on magnetic susceptibility of hazardous saline-alkaline soils from the contaminated Hai River Basin, China. Journal of Hazardous. Materials, 172: 494-497.
39- Yimer F., Ledin S., and Abdelkadir A. 2007. Changes in Soil Organic Carbon and Total Nitrogen Contents in Three Adjacent Land Use Types in the Bale Mountains, South- Eastern Highlands of Ethiopia. Forest Ecology and Management, 242: 337–342.
40- Yousefifard M., Jalalian A., and Khademi H. 2007. Estimate of Soil Loss and Alimentary Ingredient in Land Use Change Area with Artificial Rainfall. Journal of Agriculture and Natural Resources (in Persian with English abstract), 40: 93-106.
CAPTCHA Image